Jagiellonian University Repository

Legalizacja pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

pcg.skipToMenu

Legalizacja pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.contributor.author Rosicka, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:42:18Z
dc.date.available 2020-07-25T01:42:18Z
dc.date.submitted 2014-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196538
dc.language pol pl
dc.title Legalizacja pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pl
dc.title.alternative Legalization of stay of third countries citizens in Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy są formy legalizacji pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, a także kwestie ich wjazdu na terytorium Polski oraz kontroli legalności ich pobytu w Polsce. Główną podstawę rozważań stanowiła nowa ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 roku.Rozdział pierwszy zawiera wprowadzenie do tematyki polskiego prawa o cudzoziemcach, sposób jego rozumienia, zdefiniowanie podstawowych pojęć oraz rozróżnienie statusu prawnego obywateli UE i obywateli państw trzecich w Polsce. W rozdziale drugim skupiono się na zasadach wjazdu do Polski cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich, wydawania wiz krajowych oraz wiz Schengen, wystawiania zaproszeń cudzoziemcom, a także na odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział trzeci przedstawia tematykę pobytu obywatela państwa trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazano w nim poszczególne rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pobyt stały, a także zasady ich uzyskiwania oraz utraty. Czwarty rozdział został poświęcony tematyce kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przymusowego opuszczenia tego terytorium przez cudzoziemców przebywających na nim nielegalnie oraz zasady udzielania cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany. pl
dc.abstract.en The first part comprehend introduction to the subject of foreigners’ law in Poland, basic notions about foreigners, distinction of legal position of EU citizens and citizens of third countries in Poland. The second part contains the rules of admission of foreigners to Poland, procedure for receiving national visas and Schengen visas and the rules of issuing invitations for foreigners. The third part of the thesis concern the rules of receiving and deprivation short-term and long-term permits for residence in Poland.The last part presented the issue of the legality of stays in Poland and additionally the rules of receiving permits for stay because of the point of humanity. pl
dc.subject.pl Cudzoziemcy, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt, kontrola legalności pobytu pl
dc.subject.en Foreigners, legalization of residence, short-term and long-term permits for residence, legality of stays in Poland pl
dc.contributor.reviewer Golęba, Anna [SAP11018443] pl
dc.contributor.reviewer Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-88012-165814 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)