Jagiellonian University Repository

Budowa i zastosowanie urządzenia SidePak AM510. Narażenie mieszkańców Krakowa na pył zawieszony PM10

pcg.skipToMenu

Budowa i zastosowanie urządzenia SidePak AM510. Narażenie mieszkańców Krakowa na pył zawieszony PM10

Show full item record

dc.contributor.advisor Ścibor, Monika [SAP20001740] pl
dc.contributor.author Targosz, Nikodem pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:30:48Z
dc.date.available 2020-07-25T01:30:48Z
dc.date.submitted 2014-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196361
dc.language pol pl
dc.title Budowa i zastosowanie urządzenia SidePak AM510. Narażenie mieszkańców Krakowa na pył zawieszony PM10 pl
dc.title.alternative The device SidePak AM510 construction and application. Exposure of residents of Krakow on particulate matter PM10. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Od wielu lat obserwuje się pogorszenie jakości powietrza w Polsce, również aglomeracja miejska w Krakowie posiada najwyższe wskaźniki zanieczyszczenia powietrza. Fakt ten, jest spowodowany, nadmierną emisją zanieczyszczeń na terenie miasta, poprzez duży ruch uliczny, prowadzony przemysł oraz palenie w piecach węglowych. Cel: Próba odpowiedzi, na jakie wartości pyłu zawieszonego PM10 są narażeni mieszkańcy Krakowa, w zależności od pory roku. Materiały i metody: Każdy pojedynczy pomiar zanieczyszczenia powierza pyłem zawieszonym PM10, trwał pełne 24 godziny i wykonywany był osobistym pyłomierzem SidePak AM510. Miejsca pomiarowe, w których dokonywane były pomiary, wybrano losowo spośród listy ochotników, którzy wcześniej wyrazili zgodę na przeprowadzenie badania u siebie w domach. Do analizy włączono 116 pomiarów PM10, 58 pomiarów wewnątrz pomieszczeń i 58 pomiarów na zewnątrz pomieszczeń.Wyniki: Zarejestrowana na zewnątrz pomieszczeń wartość stężenia PM10 została przekroczona w 29% pomiarów, w stosunku do dopuszczalnych norm, natomiast wewnątrz pomieszczeń została przekroczona tylko w 10%. Największa ilość pomiarów, w których stężenie PM10 przekraczało normę 0,05mg/m3, zostało odnotowane w okresie zimowym i wynosiło aż 80% wszystkich pomiarów dokonanych w tym okresie. Natomiast w sezonie letnim nie odnotowano żadnej wartości poniżej normy i wszystkie zarejestrowane wyniki mieściły się poniżej wartości 0,05mg/m3 uznanej za dopuszczalną wynoszącą.Wnioski: W rezultacie przeprowadzonych analiz, zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 na terenie miasta Kraków, stwierdzono znaczne różnice w poziomach stężeń PM10 w ciągu roku. Należy zatem stale monitorować stan zanieczyszczenia powietrza, w celu pozyskiwania informacji o stanie jego jakości na terenie miasta Krakowa. Czynniki środowiskowe, związane z zanieczyszczeniami powietrza, mogą wywoływać niepożądane skutki zdrowotne, dlatego też, przedstawiciele struktur władzy powinni eliminować niekorzystne warunki w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. pl
dc.abstract.en Introduction: It has been observed for many years that the quality of air in Poland is worsening, the urbanized area in Cracow has the highest rates of air pollution as well. This fact is caused by the excessive emission of pollutants in the city caused by heavy traffic, industry and using coal for the stoves.Aim: The attempt to answer at what values the Cracow residents have been exposed to high concentration of particulate matter PM10.Materials and methods: Each measurement of air pollution with particulate matter PM10 lasted full 24 hours and was taken with personal aerosol monitors SidePak AM510. These monitors registered the concentration of PM10 both inside and outside the flats. The places where the measurements were taken were selected at random from among volunteers’ list. The volunteers had offered to conduct the tests in their flats before. In total, 116 measurements were included in the analysis, 58 measurements indoors and 58 outdoors measurements.Results: Permissible value of particulate matter PM10 registered outside was exceeded in 29% of the measurements, whereas inside it was exceeded only in 10% of the measurements. The biggest number of measurements with exceeded permissible norms 0,05mg/m3 was noted down in winter and it concerned 80% of all measurements taken at that time. However, in summer, no exceeded value was noted and all registered results were below permissible value 0,05mg/m3.Conclusions: As a result of conducted analysis of air pollution with particulate matter PM10 in Cracow, substantial differences between the levels of PM10 concentration have been observed. Therefore, the state of air pollution should be monitored continually in order to gather information about the state of air quality in Cracow. Environmental factors associated with air pollution can cause negative health effects, therefore, the representatives of government should eliminate the negative conditions in order to care for the health and safety of citizens. pl
dc.subject.pl SidePak AM510, pył zawieszony PM10, zanieczyszczenie powietrza pl
dc.subject.en SidePak AM510, particulate matter PM10, air pollution pl
dc.contributor.reviewer Balcerzak, Bartosz [SAP20001804] pl
dc.contributor.reviewer Ścibor, Monika [SAP20001740] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87826-148014 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)