Jagiellonian University Repository

Sądownictwo konstytucyjne w wybranych państwach europejskich

pcg.skipToMenu

Sądownictwo konstytucyjne w wybranych państwach europejskich

Show full item record

dc.contributor.advisor Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.author Maciupa, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:28:58Z
dc.date.available 2020-07-25T01:28:58Z
dc.date.submitted 2014-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196333
dc.language pol pl
dc.title Sądownictwo konstytucyjne w wybranych państwach europejskich pl
dc.title.alternative Constitutional judiciary in selected european countries pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy sądownictwa konstytucyjnego w wybranych państwach europejskich. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w każdym państwie, dlatego też konieczne jest zapewnienie odpowiednich procedur i instytucji służących ochronie konstytucji. Sądownictwo konstytucyjne jest jedną z podstawowych i najbardziej powszechnych form sądowej ochrony konstytucji, występujących w Europie. Celem niniejszej pracy jest analiza porównawcza sądów (trybunałów) konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich. Pierwszy rozdział dotyczy rozwoju i idei sądownictwa konstytucyjnego. Zostały w nim opisane systemy ochrony konstytucyjności prawa (system parlamentarny i pozaparlamentarny) oraz ich modele (model amerykański i europejski). Drugi rozdział poświęcony został organizacji wewnętrznej wybranych sądów konstytucyjnych. Analizie zostały poddane zagadnienia dotyczące: składu, kadencji, sposobu (trybu) wyboru oraz statusu sędziów sądów konstytucyjnych a także opisano zadania i kompetencje organów wewnętrznych sądów konstytucyjnych. Natomiast w rozdziale trzecim zostały omówione kompetencje poszczególnych sądów konstytucyjnych. Najważniejszą kompetencją i charakterystyczną dla wszystkich trybunałów konstytucyjnych jest kontrola konstytucyjności prawa. pl
dc.abstract.en This thesis concerns the constitutional judiciary in selected European countries. The Constitution is the most important piece of legislation in each country, it is necessary to provide adequate procedures and institutions for the protection of the Constitution. Constitutional judiciary is one of the basic and most common forms of judicial protection of the constitution, occurring in Europe. The aim of this thesis is a comparative analysis of the constitutional courts in selected European countries. The first chapter concerns the development and the idea of constitutional judiciary. It describes the protection systems of the constitutionality of the law and their models. The second chapter is about the internal organization of selected constitutional courts. Analyzed issues concerning: the composition, term of office, selection method and status of judges of constitutional courts, furthermore describes the tasks and competences of the internal organs of constitutional courts. In the third chapter discusses the tasks and competences of these constitutional courts. The most important competence and distinctive for all constitutional courts is to control the constitutionality of the law. pl
dc.subject.pl sądownictwo konstytucyjne, trybunał konstytucyjny, ochrona konstytucji pl
dc.subject.en constitutional judiciary, constitutional Court, protection of the Constitution pl
dc.contributor.reviewer Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.reviewer Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87797-166976 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)