Jagiellonian University Repository

Rodzina Sobieskich w bezkrólewiu po śmierci Jana III Sobieskiego (1696-1697)

pcg.skipToMenu

Rodzina Sobieskich w bezkrólewiu po śmierci Jana III Sobieskiego (1696-1697)

Show full item record

dc.contributor.advisor Ferenc, Marek [SAP11015854] pl
dc.contributor.author Zaporowska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:26:26Z
dc.date.available 2020-07-25T01:26:26Z
dc.date.submitted 2014-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196294
dc.language pol pl
dc.title Rodzina Sobieskich w bezkrólewiu po śmierci Jana III Sobieskiego (1696-1697) pl
dc.title.alternative Sobieski family in the interregnum after the death of John III Sobieski (1696-1697) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca ukazuje losy rodziny Sobieskich w okresie bezkrólewia po śmierci Jana III. W czasie swojego panowania monarcha starał się zapewnić dla swojej rodziny jak najlepszą pozycję, a najstarszego syna uczynić swoim następcą. W ostatnich latach panowania król podupadły na zdrowiu nie interesował się już tak znacząco sprawami państwa. W tym okresie dużą rolę polityczną zaczęła odgrywać jego małżonka Maria Kazimiera, która zbliżyła się do Francji i liczyła na pomoc Ludwika XIV w przyszłej elekcji. Król Francji zawiódł królową i wystawił własną kandydaturę w osobie księcia Conti. Po śmierci Jana III jego synowie stanęli wobec trudnej dla nich sytuacji. W kraju wielu magnatów nie chciało dopuścić do dalszych rządów Sobieskich i utrzymania ich na tronie. Głównym kandydatem do tronu był królewicz Jakub, najstarszy syn Jana III. Jakub stał się niepopularny w kraju głównie ze względu na związki z cesarzem Leopoldem I. Szlachta nie widziała w nim następcy. Nie odziedziczył cech ojca. Bardziej lubiany i popularny wśród społeczeństwa był Aleksander. Królowa również skłaniała się w jego stronę jednak ostatecznie poparła Jakuba. Ostatecznie w rozgrywce elekcyjnej zwyciężył niespodziewany kandydat elektor Saksonii, Fryderyk August. Takiej zmiany sytuacji nie spodziewała się nawet Francja. Sobiescy po porażce elekcyjnej musieli pogodzić się z nową sytuacją. O ile młodsi bracia i Maria Kazimiera starali się utrzymać dobre relacje z nowym królem, to Jakub popadł od razu z nim w konflikt. Został nawet wspólnie z bratem Konstantym uwięziony przez Augusta II i przetrzymywany w jednej z twierdz na terenie Saksonii. Ciężki los spotkał również Teresę Kunegundę, córkę Jana III, która została odseparowana od własnych dzieci na wiele lat. Jako jedyna dostąpiła tronu została regentką Bawarii. Z powodu sytuacji dzieci cierpiała Maria Kazimiera, która po elekcji udała się do Rzymu. Ostatnie lata życia spędziła na terenie Francji w Blois. Dzieci Sobieskiego spotkał tragiczny los. Synowie nigdy nie dostąpili tronu. Jedynie Jakub starał się uczestniczyć aktywnie w życiu politycznym, natomiast Aleksander i Konstanty nie odnieśli żadnych znaczących sukcesów. pl
dc.abstract.en This work shows the fate of the family Sobieski during the interregnum after the death of John III. During his reign, the monarch tried to provide for his family the best possible position, and the eldest son make his successor. In recent years, the King declined to health and wos no longer interested in such important affairs of state. During this period, a large political role began to play his wife Maria Kazimiera, who turned toward France and counted on to help Louis XIV in a future election. The King of France had failed queen and issued its own candidate in the person of Prince Conti. After the death of John III, his sons were faced with a difficult situation for them. In a country many magnates refused support Sobieski and helped to keep them on the throne. The main contender to the throne was Prince Jakub, the eldest son of John III. Jakub has become unpopular in the country mainly due to the relationship with Emperor Leopold I.Nobility did not see it successor. He did not inherit his father's traits. A more well-liked and popular among the public was Alexander. The Queen also leaned toward him but eventually supported Jakuba. Finally, in a fight election won unexpected candidate Elector of Saxony, Frederick Augustus. Such a change in the situation was not expected to even France. Sobieski after the defeat of elective had to come to terms with the new situation. While younger brothers and Maria Kazimiera tried to maintain good relations with the new king, Jacob fell immediately in conflict with it. He was even with his brother Constantine imprisoned by Augustus II and held in one of the fortresses in Saxony. Heavy fate was also Teresa Cunegonde, daughter of John III, who was separated from their children for many years. As the only bestowed upon the throne, became regent of Bavaria. Because of the situation of children suffered Maria Kazimiera. After the election she went to Rome. Spent the last years of his life in France in Blois. Children Sobieski met a tragic fate. The sons never received the throne. Only Jakub tried to participate actively in political life, while Alexander and Constantine did not rich any significant success. pl
dc.subject.pl bezkrólewie, wolna elekcja, rodzina królewska, magnateria, obce dwory pl
dc.subject.en interregnum, free election, the royal familiy, nobility, foreign courts pl
dc.contributor.reviewer Stolicki, Jarosław [SAP11014956] pl
dc.contributor.reviewer Ferenc, Marek [SAP11015854] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87758-117950 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)