Jagiellonian University Repository

Корнея Чуковского теория перевода в сравнении с практикой. Польские переводы "Крокодила"

pcg.skipToMenu

Корнея Чуковского теория перевода в сравнении с практикой. Польские переводы "Крокодила"

Show full item record

dc.contributor.advisor Jastrzębska, Katarzyna [SAP11020223] pl
dc.contributor.author Chaja, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:24:25Z
dc.date.available 2020-07-25T01:24:25Z
dc.date.submitted 2014-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196263
dc.language rus pl
dc.subject.other Корней Чуковский, теория, перевод, стратегия pl
dc.title Корнея Чуковского теория перевода в сравнении с практикой. Польские переводы "Крокодила" pl
dc.title.alternative Kornieja Czukowskiego teoria przekładu a praktyka. pl
dc.title.alternative Korney Chukovsky's Translation Theory in Comparise to Practice. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Autorka pracy magisterskiej przedstawia postać Kornieja Iwanowicza Czukowskiego – wybitnego rosyjskiego twórcy poezji dla dzieci, krytyka literackiego, przekładoznawcy, badacza i krytyka przekładu. W pracy podkreśla się przekładoznawczą działalność Czukowskiego, w szczególności jego wkład w rozwój teorii przekładu literackiego oraz teorii dotyczącej tłumaczenia wierszowanych utworów dla najmłodszych czytelników. Swoje rozważania na ten temat badacz zawarł w znakomitej i powszechnie cenionej publikacji translatologicznej zatytułowanej „Wysokoje iskusstwo” („Sztuka wysoka”). W opracowaniu, oprócz teorii przekładu literackiego, poeta komentuje angielskie tłumaczenia kilku swoich bajek. Krytyka efektów pracy zagranicznych tłumaczy posłużyła za inspirację do przeprowadzenia analizy porównawczej dwóch polskich przekładów wierszowanej bajki Kornieja Czukowskiego pt. „Krokodyl” i skonfrontowania ich z jego teorią tłumaczenia poezji dla dzieci. W rezultacie tej analizy, autorka niniejszej pracy magisterskiej próbuje uzyskać odpowiedź na pytanie o potencjalnie możliwą reakcję Kornieja Czukowskiego na polskie przekłady znanej bajki „Krokodyl”. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy prezentuje skróconą biografię Kornieja Czukowskiego z uwzględnieniem istotnych w kontekście tematu pracy wydarzeń i faktów z życia pisarza, szczególnie problemy Czukowskiego w czasach Związku Radzieckiego, kiedy to był nieustannie szykanowany przez władze radzieckie z powodu swoich utworów dla dzieci, które nie odpowiadały ówczesnym normom. W tej części pracy podkreśla się m.in. zasługi Kornieja Czukowskiego w dziedzinie literaturoznawstwa, dziennikarstwa, memuarystyki; teorii, krytyki i praktyki przekładu, literatury, językoznawstwa oraz psychologii. Drugi rozdział pracy dotyczy przekładoznawczej działalności Kornieja Czukowskiego. Czukowski przedstawiony jest tu jako pierwszy w historii Rosji badacz, który opublikował jasno sfromułowane zasady dotyczące przekładu literackiego. Zawarł w opracowaniu „Wysokoje iskusstwo” rosyjską myśl przekładoznawczą, przy czym wiele wniosków wysunął samodzielnie. Autorka pracy udowadnia, iż Korniej Czukowski do tej pory cieszy się ogromnym autorytetem wśród światowej sławy badaczy przekładu, a „Wysokoje iskusstwo” jest nadal cenione, o czym świadczą liczne pośmiertne wydania książki, nawet w bieżącym 2014 roku. Trzeci rozdział rozpoczynają rozważania na temat pojęcia „strategia przekładu”. Autorka poświęca uwagę temu nie do końca zrozumiałemu terminowi we współczesnej nauce o przekładzie, ponieważ pojęcie „strategia przekładu” pojawia się przy analizie polskich przekładów wiersza Czukowskiego. Oprócz zaprezentowania warunków istnienia „strategii” w terminologii przekładu, autorka przedstawia również stanowiska rosyjskich i polskich badaczy na ten temat, tym samym dowodząc, że nie istnieje jedno wytłumaczenie tego pojęcia. Główną część rozdziału trzeciego stanowi analiza porównawcza dwóch polskich przekładów „Krokodyla”, których autorami są wybitne postaci polskiej historii i literatury, Marek Wawrzkiewicz i Wiktor Woroszylski. Rezultaty pracy polskich tłumaczy skonfrontowane zostają z teorią przekładu poezji dla dzieci autorstwa Kornieja Czukowskiego. pl
dc.abstract.en The dissertation is about Korney Ivanovich Chukovsky – a distinguished russian children’s poetry author, literature critic, translation expert, translation critic and researcher. The dissertation emphasizes Chukovsky’s translation activity, especially his merit in the theory of literature translation and the theory that concerns translation of poetry for children. Chukovsky placed his thinking about the art of translation in an excellent and creditable publication titled „Vysokoye iskusstvo” („High Art.”). In this study Chukovsky not only writes about the translating art, but also comments english translations of his poems for children. The Chukovsky’s critic of english translators’ work results was an inspiration to analyse two polish translations of Chukovsky’s famous poem titled „Crocodile” and to compare them to his theory about translating poetry for children. The purpose of the analysis is to determine Chukovsky’s hypothetical reaction to the effects of polish translators’ work. Alalyzing the translations the author of the dissertation uses an unclear term in today's translation science: „translation strategy”. At the same time the author presents the opinions of common russian and polish researchers about „translation strategy”. pl
dc.abstract.other Автор магистерской диссертации представляет личность Корнея Ивановича Чуковского – выдающегося русского детского поэта, литературного критика, переводоведа, исследователя и критика перевода. В диссертации подчеркивается переводоведческая деятельность Чуковского, в особенности его заслуги в развитии теории художественного перевода, а также теории перевода поэзии для детей. Свои размышления на эту тему исследователь поместил в замечательной и признанной публикации «Высокое искусство». В ней, кроме теории художественного перевода, Чуковский комментирует английские переводы собственных сказок. Критика эффектов труда зарубежных переводчиков послужила толчком для следующих размышлений: как бы отреагировал Корней Чуковский на результат труда Марка Вавжкевича и Виктора Ворошильского, которые являются авторами польских переводов известной сказки поэта под названием «Крокодил»? Соответствуют ли польские переводы переводческой концепции Чуковского? В результате сопоставительного анализа подлинника и переводов, автор диссертации пытается ответить на вопрос о потенциально возможную реакцию Чуковского на польские переводы «Крокодила». Диссертация состоит из трех глав. Первая содержит в себе короткую биографию Чуковксого, учитывая существенные для темы диссертации события и факты из жизни писателя, в особенности его проблемы с властью СССР. В те времена сказки Чуковского постоянно поддавались критике и нередко были запрещены, поскольку не соответствовали принятым нормам. В этой главе подчеркивается, что Корней Чуковский – это не только талантливый детский поэт, но и литературовед, мемуарист, журналист, переводовед, а также языковед. Вторая глава касается переводоведческой деятельности Корнея Чуковского. Чуковский представлен здесь как первый в истории России исследователь, поместивший в книге ясно сформулированные принципы художественного перевода. «Высокое искусство» содержит в себе русскую переводоведческую мысль, однако ко многим выводам Чуковский пришел самостоятельно. В главе доказывается авторитет Чуковского и сегодня. Его «Высокое искусство» продолжает переиздаваться в наше время, что свидетельствует об актуальности книги. Третья глава отчасти касается понятия «стратегия перевода», так как оно появляется при анализу польских переводов сказки Чуковского. Автор диссертации представляет условия существования этого неясного термина в сегодняшней науке о переводе, ссылаясь на мнения выдающихся русских и польских исследователей. Глава прежде всего посвящена анализу двух польских переводов авторства Марка Вавжкевича и Виктора Ворошильского. Результаты труда польских переводчиков рассматриваются здесь с тозки зрения теории перевода поэзии для детей авторства Корнея Чуковского. pl
dc.subject.pl Korniej Czukowski, teoria, przekład, strategia pl
dc.subject.en Korney Chukovsky, translation, theory, strategy pl
dc.contributor.reviewer Ochniak, Magdalena [SAP11018225] pl
dc.contributor.reviewer Jastrzębska, Katarzyna [SAP11020223] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87722-112873 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)