Jagiellonian University Repository

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego na Śląsku jako zmiana w organizacji opieki zdrowotnej

pcg.skipToMenu

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego na Śląsku jako zmiana w organizacji opieki zdrowotnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Sitko, Stojgniew [SAP20001701] pl
dc.contributor.author Brewka, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:23:11Z
dc.date.available 2020-07-25T01:23:11Z
dc.date.submitted 2014-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196244
dc.language pol pl
dc.title Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego na Śląsku jako zmiana w organizacji opieki zdrowotnej pl
dc.title.alternative Health Insurance Card in Silesia as the change in organization of health care pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zasadniczym celem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu wprowadzenia i funkcjonowania Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego na Śląsku, a także omówienie pilotażowego badania dotyczącego oceny funkcjonowania Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego przez wybraną grupę populacji.Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na Śląsku wprowadzono w 2001 roku. Każdy członek Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych otrzymał swoją Kartę, która go identyfikuje podczas wizyty u lekarza. Na Karcie zapisywane są podstawowe dane oraz rejestruje ona wszystkie udzielone świadczenia medyczne.Dzięki takiemu rozwiązaniu opieka zdrowotna na Śląsku jest lepiej zorganizowana. Pacjenci nie mają problemów z potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, a administracja może wykrywać wszelkie nadużycia i oszustwa finansowe. Ponadto obsługa pacjenta jest sprawniejsza.Przeprowadzone badanie pilotażowe zdecydowanie potwierdziło pozytywne nastawienie do tej Karty jej użytkowników. Respondenci są zadowoleni z funkcjonalności Karty.Doświadczenie śląskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pokazuje, że taki system jest odpowiednim sposobem na właściwą organizację opieki zdrowotnej. pl
dc.abstract.en The main aim of this bachelor thesis is to present the process of introduction and operation of Health Insurance Card in Silesia, and also discussion of a pilot study on the assessment of the functioning of the Health Insurance Cards by patients.Health Insurance Card in Silesia was introduced in 2001. Each member of the Silesian Regional Sickness Funds received its Card, which identifies him during a visit to the doctor. On the Card are stored basic information about user Cards, and it registers all medical services provided. With this solution, healthcare in Silesia is better organized. Patients don`t have problems with the confirmation of having health insurance, and the administration can detect any misuse and fraud. Furthermore patient handling is more efficient.Conducted a pilot study definitely confirmed the positive attitude to the Card of the users. The respondents are satisfied with the functionality of the Card.Experience the Silesian Health Insurance Card shows that such a system is the way of the proper organization of health care. pl
dc.subject.pl Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, Śląska Regionalna Kasa Chorych, wdrożenie, zarządzanie zmianą, rejestr usług medycznych pl
dc.subject.en Health Insurance Card, Silesian Regional Sickness Funds, implementation, change management, register of medical services pl
dc.contributor.reviewer Kowalska-Bobko, Iwona [SAP20001993] pl
dc.contributor.reviewer Sitko, Stojgniew [SAP20001701] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87702-132538 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)