Jagiellonian University Repository

Praktyki ograniczające konkurencję w sektorze transportu lotniczego w prawie Unii Europejskiej

pcg.skipToMenu

Praktyki ograniczające konkurencję w sektorze transportu lotniczego w prawie Unii Europejskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Dudzik, Sławomir [SAP11014823] pl
dc.contributor.author Leśnicki, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:21:10Z
dc.date.available 2020-07-25T01:21:10Z
dc.date.submitted 2014-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196213
dc.language pol pl
dc.title Praktyki ograniczające konkurencję w sektorze transportu lotniczego w prawie Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Anti-competitive practices in the air transport sector in European Union law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest charakterystyka praktyk ograniczających konkurencję oraz wskazanie głównych przyczyn ich stosowania przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze transportu lotniczego - przewoźników lotniczych oraz porty lotnicze. W pierwszej kolejności omówione zostało unijne prawo konkurencji, ze szczególnym naciskiem na analizę kluczowych przesłanek zastosowania przepisów art. 101 i 102 TFUE. W dalszej kolejności pokrótce scharakteryzowane zostało unijne prawo lotnicze. Przedstawione zostały również sposoby definiowania rynków właściwych w sprawach z zakresu usług transportu lotniczego oraz usług świadczonych przez porty lotnicze. Ostatnie dwa rozdziały pracy poświęcone są tematyce porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej w sektorze transportu lotniczego. pl
dc.abstract.en The subject of this paper is to characterize restrictive practices and to indicate the main reasons for their use by undertakings operating in the air transport sector - air carriers and airports. Firstly, EU competition law was presented with particular emphasis on the analysis of key conditions for the application of art. 101 and art. 102 TFEU. Subsequently, EU aviation law was briefly characterized. Also presented were the methods of defining relevant markets in matters of air transport services and services provided by airports. The last two chapters focus on topics, such as restrictive agreements and abuse of dominance in the field of air transport. pl
dc.subject.pl unijne prawo konkurencji, porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej, przewoźnik lotniczy, port lotniczy pl
dc.subject.en EU competition law, restrictive agreements, abuse of a dominant position, air carrier, airport pl
dc.contributor.reviewer Biernat, Stanisław [SAP11005983] pl
dc.contributor.reviewer Dudzik, Sławomir [SAP11014823] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87669-64684 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)