Jagiellonian University Repository

Aktywność fizyczna a występowanie chorób układu krążenia wśród osób starszych.

pcg.skipToMenu

Aktywność fizyczna a występowanie chorób układu krążenia wśród osób starszych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Topór-Mądry, Roman [SAP20001805] pl
dc.contributor.author Szubert, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T01:03:35Z
dc.date.available 2020-07-25T01:03:35Z
dc.date.submitted 2014-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195946
dc.language pol pl
dc.title Aktywność fizyczna a występowanie chorób układu krążenia wśród osób starszych. pl
dc.title.alternative Physical activity and the incidence of cardiovascular disease among the elderly. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest aktywność fizyczna a występowanie chorób układu krążenia u osób starszych. Wybór tematu niniejszej pracy magisterskiej wynika z przekonania, że aktywność fizyczna jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka a przede wszystkim osoby starszej. Celem pracy było zbadanie i ocena aktywnego trybu życia wśród osób starszych oraz związku tej aktywności z chorobami układu krążenia. Do zbadania populacji posłużono się ankietą zawierającą 21 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły m.in. płci, wykształcenia, wieku badanych respondentów ale przede wszystkim uprawiania jak również braku aktywności fizycznej oraz chorób układu krążenia. Grupą badaną w przeprowadzonej ankiecie były osoby starsze po 64. roku życia, zarówno z dolegliwościami układu krążenia stwierdzonymi przez lekarza jak też bez takich dolegliwości. W badaniach zastosowana została próba nielosowa – badania przeprowadzone zostały na terenie miasta Kłobuck, w miejscach o dużych skupiskach ludzi – przychodnie, apteki. Badania zostały opracowane za pomocą programu Statistica w której użyto testu Chi-kwadrat, który zbadał związek między aktywnością fizyczną, a dolegliwościami układu krążenia. Z przeprowadzonych badań wynika , że osoby z dolegliwościami układu krążenia wykazują niższa aktywność fizyczną niż osoby bez problemów z układem krążenia. Badania wskazują również na to, iż osoby starsze nie wykazują wysokiej aktywności fizycznej – większość respondentów wskazało, że podejmowanie aktywności fizycznej to u nich rzadkość, natomiast osoby które aktywnie spędzają swój wolny czas robią to dla pozbycia się masy ciała oraz sprawności organizmu. Można wnioskować, iż osoby z problemami układu krążenia nie zdają sobie sprawy jak ważna dla ich zdrowia byłaby aktywna forma spędzania wolnego czasu, która nie tylko wpływałaby na poprawę dolegliwości krążeniowych ale również na sprawność ruchową i umysłową, która w ich wieku jest bardzo potrzebna. Praca zawiera trzy rozdziały teoretyczne oraz rozdziały poświęcone badaniom. Pierwszy z nich został poświęcony pojęciu aktywności fizycznej, rodzajom tej aktywności oraz wpływie na zdrowie człowieka. Jak wiadomo aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem w życiu człowieka. To dzięki niej człowiek jest sprawniejszy oraz bardziej wydolny fizycznie. Drugi rozdział odnosi się do chorób układu krążenia, a w szczególności czynników ryzyka tych chorób oraz profilaktyce. Najczęstszymi przyczynami zgonów są właśnie choroby układu krążenia. Kolejny rozdział – trzeci poświęcony został starzeniu się populacji. Proces starzenia się ludności jest coraz większym problemem, ponieważ wydłuża się średnia długość trwania życia jak również pojawia się duża proporcja między liczbą urodzeń, a liczbą zgonów. Ostatni rozdział – czwarty w całości został poświęcony badaniom dotyczącym aktywności fizycznej osób starszych, przebytych chorób związanych z układem krążenia oraz postrzegania przez osoby starsze aktywności fizycznej jako formy poprawiającej samopoczucie i wpływającej pozytywnie na stan zdrowia. pl
dc.abstract.en The topic of the thesis is physical activity among elderly people and its relationship on circulatory system. The choice of the thesis is based on beliefs that physical activity is very important element in people's life, especially for elderly people. The target of the thesis was to study and appraisal of healthy life style among elderly people and its relationship of circulatory system's diseases. For studies of population used the survey which included 21 multiple choice questions about sex, education, age of respondents and mainly about the presents of physical activity and diseases of circulatory system. Study group in the survey, are the elderly at 64 years of age, both from cardiovascular ailments identified by the physician as well as the absence of such ailments. The study was an attempt to apply non-random - research has been carried out in the city Kłobuck, in places with large gatherings of people - clinics, pharmacies. Tests were developed using the Statistica that uses Chi-square test, which examined the relationship between physical activity and cardiovascular ailments. Research has shown that people with cardiovascular ailments have lower physical activity than people without cardiovascular problems. Research also shows that older people do not have high physical activity - the majority of respondents indicated that physical activity is a rarity for them, while those who actively spend their free time doing it to get rid of body weight and physical fitness. It can be concluded that people with cardiovascular problems do not realize how important their health would be the active form of leisure, which would affect not only the improvement of cardiovascular ailments but also on physical fitness and mental, which at their age is very much needed. The thesis includes three theoretical chapters and practical chapters. The first chapter was dedicated to the concept of physical activity and the types of the activity and effects on humans health. As known physical activity is very important element in human life. Thanks to this activity man is more physically efficient. The second chapter refers to diseases of circulatory system and particulary to factors of the risk and prevention. The most frequent reasons of death are diseases of circulatory system. Third chapter was devoted to the constant process of growing old. It is a serious problem of temporary societies because people live longer and there is a large proportion between the number of births and deaths. Last chapter was all dedicated to studies about physical activity of elderly people and circulatory system's diseases. There is also knowledge about the aspect of the impact of physical activity on a positive frame of mind. pl
dc.subject.pl aktywność fizyczna, osoby starsze, układ krążenia, nadciśnienie tętnicze, tryb życia pl
dc.subject.en physical activity, the elderly, the cardiovascular system, hypertension, lifestyle pl
dc.contributor.reviewer Topór-Mądry, Roman [SAP20001805] pl
dc.contributor.reviewer Pająk, Andrzej [SAP20001708] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87387-165992 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)