Jagiellonian University Repository

Wiedza na temat wybranych aspektów ciąży wśród studentek studiów medycznych i niemedycznych.

pcg.skipToMenu

Wiedza na temat wybranych aspektów ciąży wśród studentek studiów medycznych i niemedycznych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.contributor.author Pałka, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:58:58Z
dc.date.available 2020-07-25T00:58:58Z
dc.date.submitted 2014-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195874
dc.language pol pl
dc.title Wiedza na temat wybranych aspektów ciąży wśród studentek studiów medycznych i niemedycznych. pl
dc.title.alternative Knowledge about selected aspects of pregnancy among students of medicine and non-medicine studies. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu wiedzy na temat wybranych aspektów ciąży wśród studentek studiów medycznych i niemedycznych.W pracy omówiono czas trwania ciąży, jej objawy oraz wpływ wieku matki na przebieg ciąży i porodu oraz stan zdrowia płodu. Opisano dietę ciężarnej, aktywność fizyczną w ciąży, oraz szczepienia, jakie można wykonywać u ciężarnej. Przedstawiono poglądy dotyczące późnego macierzyństwa oraz wpływu stanu jamy ustnej matki na rozwijający się płód. Przeprowadzono badania ankietowe na powyższy temat pośród 90 studentek z różnych kierunków medycznych oraz 90 studentek z wydziałów, innych niż medyczne. Uzyskane wyniki dowodzą, że ogólny poziom wiedzy na temat ciąży jest podobny w obu grupach badanych, z niewielkimi różnicami w przypadku wiedzy szczegółowej. Studentki kierunków medycznych częściej potrafią podać przykłady prozdrowotnych zachowań kobiety ciężarnej, niż ankietowane z kierunków pozamedycznych. pl
dc.abstract.en Aim of this study was to assess the level of knowledge about selected aspects of pregnancy among students of medicine and other specializations. In master’s selected aspects of pregnancy were featured, for example duration of pregnancy, its symptoms and influence of mother’s age on a process of pregnancy and foetus health. There were described diet of pregnant woman, her physical activity and vaccines, which might be administered during pregnancy. Opinions late maternity and influence of mother’s oral cavity state on foetus were also presented. Diagnostic poll were pursued among 90 students of different medical specializations and 90 students of other, non-medical, specializations. The obtained results show, that general knowledge about pregnancy is similar in both groups, with insignificant differences in case of detailed knowledge. Medical students can give examples of health-promoting attitudes of pregnant woman more often than non-medical students. pl
dc.subject.pl aspekty ciąży, studia medyczne, studia niemedyczne pl
dc.subject.en pregnancy aspects, medical studies, non-medical studies pl
dc.contributor.reviewer Leja-Szpak, Anna [SAP20002065] pl
dc.contributor.reviewer Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87310-112948 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)