Jagiellonian University Repository

Oczekiwania wobec porodu studentek kierunków medycznych i niemedycznych. 

pcg.skipToMenu

Oczekiwania wobec porodu studentek kierunków medycznych i niemedycznych. 

Show full item record

dc.contributor.advisor Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.contributor.author Łakomy, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:58:35Z
dc.date.available 2020-07-25T00:58:35Z
dc.date.submitted 2014-10-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195868
dc.language pol pl
dc.title Oczekiwania wobec porodu studentek kierunków medycznych i niemedycznych.  pl
dc.title.alternative Expectations for childbirth students of medical and non-medical. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Temat: Oczekiwania wobec porodu studentek kierunków medycznych i niemedycznych.Wstęp: Wiele kobiet traktuje poród jak wyznacznik swojej kobiecości. Mimo, iż jest to krótkie wydarzenie, często ma ogromny wpływ na ich życie. Może zmienić ich stosunek do otaczającego świata i samych siebie. Niewątpliwie jest to związane również z oczekiwaniami jakie mają wobec siebie, personelu medycznego i opieki okołoporodowej. Dlatego ważne jest, aby starać się spełniać oczekiwania pacjentki, by ją lepiej poznać i zrozumieć czego od nas oczekuje. Współpraca zawsze przynosi dobre efekty. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu ciężarna będzie usatysfakcjonowana i spełniona.Cel pracy: Celem pracy było poznanie oczekiwań wobec przyszłego porodu studentek studiów kierunków medycznych i niemedycznych, oraz ich porównanie. Materiały i metody: Badanie przeprowadzono na grupie 108 studentek, w wieku 20-26 lat. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, który przeprowadzono techniką ankiety. Narzędziem badawczym był autorski anonimowy kwestionariusz. Wyniki i wnioski: Analiza uzyskanych badań pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: ankietowane w większości planują w przyszłości macierzyństwo, chciałyby urodzić dziecko w szpitalu, drogami i siłami natury, nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat "planu porodu", ufają personelowi medycznemu lecz nie bezkrytycznie - mają wobec niego wielkie oczekiwania. pl
dc.abstract.en Subject : Expectations for childbirth students of medical and non-medical.Introduction: Many women treat childbirth as a determinant of their femininity. Although it is a short event, often has a huge impact on their lives. It can change their attitude to the world around them and themselves. Undoubtedly, it is also associated with the expectations that they have towards each other , medical and perinatal care.Therefore, it is important to try to meet the expectations of the patient to her to know and understand what is expected of us. Cooperation always brings good results. With mutual understanding will be satisfied pregnant and fulfilled.Aim: The aim of this study was to investigate the expectations of future labor studiesstudents of medical and non-medical, and their comparison.Materials and Methods : The study was conducted on a group of 108 students, aged 20-26 years. Testing method applied was the diagnostic survey, which was conducted the surveytechnique. The research tool was a questionnaire anonymous author.Results and conclusions: The analysis of the study allowed for the following conclusions: the majority of respondents in the plan in the future motherhood, would like to have a baby in the hospital, roads and the forces of nature, do not have sufficient knowledge about the " birth plan ", trust the medical staff but not uncritically - have great expectations for him. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: oczekiwania, studentki, poród, opieka okołoporodowa. pl
dc.subject.en Keywords: expectations , student, labor, perinatal care. pl
dc.contributor.reviewer Śliwa, Leopold [SAP20000552] pl
dc.contributor.reviewer Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87304-113409 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)