Jagiellonian University Repository

Ocena wiedzy studentów dotycząca wybranych chorób przenoszonych drogą płciową

pcg.skipToMenu

Ocena wiedzy studentów dotycząca wybranych chorób przenoszonych drogą płciową

Show full item record

dc.contributor.advisor Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.author Rygiel, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:42:22Z
dc.date.available 2020-07-25T00:42:22Z
dc.date.submitted 2014-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195617
dc.language pol pl
dc.title Ocena wiedzy studentów dotycząca wybranych chorób przenoszonych drogą płciową pl
dc.title.alternative Assessment of the knowledge of students on selected sexual diseases pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Problem zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową (STD) dotyczy w szczególności młodych, aktywnych seksualnie ludzi. Nieleczone choroby weneryczne są przyczyną poważnych powikłań zdrowotnych. Wśród społeczeństwa nadal panuje przekonanie, że choroby przenoszone drogą płciową są tematem tabu. Brak profilaktyki oraz edukacji seksualnej w naszym kraju jest powodem podejmowania przez młodych ludzi ryzykownych zachowań seksualnych.Cel: Celem pracy było sprawdzenie wiedzy studentów dotyczącej chorób przenoszonych drogą płciową oraz ryzykownych zachowań seksualnych.Materiał i metody: Badaniem objęto 100 studentów krakowskich uczelni. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Składał się on z 23 pytań, które miały charakter kafeterii zamkniętej, półotwartej oraz koniunktywnej.Wyniki: Studenci oceniają swój stan wiedzy dotyczący chorób przenoszonych drogą płciową, jako dostateczny a ich głównym źródłem informacji na ten temat jest internet. Zdecydowana większość badanych uważa, że problem ten powinien być poruszany na studiach. W badanej grupie studentów spora część posiada wiedzę na temat drobnoustrojów wywołujących chorobę, podstawowych objawów oraz czynników ryzyka. Studenci zabezpieczają się podczas stosunków płciowych stosując zawsze lub często prezerwatywy, uważając, że chroni ich ona głównie przed niechcianą ciążą.Wnioski: Stan wiedzy badanych studentów dotyczący chorób przenoszonych drogą płciową oraz ryzykownych zachowań seksualnych można uznać za dobry. Większość z nich jest świadoma zagrożenia oraz konsekwencji. pl
dc.abstract.en Introduction: The problem of infection of sexually transmitted diseases (STD) applies in particular to the young, sexually active people. This issue is not only of medical, but also social kind. If left untreated venereal diseases are the cause of serious health complications. Among the public there is still a belief that sexually transmitted diseases are taboo. Lack of prevention and sex education in our country is the reason for many risky sexual behaviors among young people.Objective: The aim of the study was to test the knowledge of students on sexually transmitted diseases and risky sexual behavior.Materials and methods: The study involved 100 students of the Krakow’s universities. The research tool was a questionnaire of my own design. It consisted of 23 questions, which consisted of closed, half open, and conjunctive cafeteria.Results: Students assess their knowledge about STDs as sufficient and point to the Internet as their main source of information. The vast majority of respondents believe that this issue should be discussed in the college. Major part of students in the studied group have knowledge about the disease-causing microbes, the basic symptoms and risk factors. Students protect themselves during sexual intercourse using a condom always or often, but the main thing that they’re want to protect themselves against is the unwanted pregnancy.Conclusion: State of knowledge of the students on STDs and risky sexual behavior can be considered as good. Most of them are aware of the risks and consequences. Much of the study group showed a willingness to obtain additional information on the subject. pl
dc.subject.pl studenci, wiedza, choroby weneryczne, zachowania seksualne pl
dc.subject.en students, knowledge, venereal diseases, sexual behavior pl
dc.contributor.reviewer Mierzwa, Anna [SAP20002584] pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-87033-147338 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)