Jagiellonian University Repository

KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW DO ZESPOŁU NA PODSTAWIE WYPOWIEDZI DYREKTORÓW SZKÓŁ.

pcg.skipToMenu

KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW DO ZESPOŁU NA PODSTAWIE WYPOWIEDZI DYREKTORÓW SZKÓŁ.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.contributor.author Dudziak, Robert pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:28:01Z
dc.date.available 2020-07-25T00:28:01Z
dc.date.submitted 2014-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195389
dc.language pol pl
dc.title KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW DO ZESPOŁU NA PODSTAWIE WYPOWIEDZI DYREKTORÓW SZKÓŁ. pl
dc.title.alternative Leadership competencies in process of personnel selection to the team based on statements of school headmasters pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie badawcze dotyczące tego jakie kompetencje uważane są za ważne przez dyrektorów placówek oświatowych w procesie doboru pracowników do zespołu i co na to się składa. Badanych było 9 dyrektorów placówek oświatowych w Polsce. Dane zgromadzono za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych. Dane analizowałem posługując się metodą jakościową. Z badań wynika, że dyrektorzy wyraźnie dzielą kompetencje na wiedzę i umiejętności przydatne w doborze pracowników do zespołu. Wśród umiejętności wymieniają: obserwację i wyciąganie wniosków, zwolnienie nauczyciela, stosowanie metod rekrutacyjnych, odpowiednią komunikację. Wśród wiedzy wymieniają: znajomość swoich pracowników, wymaganych kwalifikacji i specyfiki stanowiska, wiedzę, wykształcenie, przebyte szkolenia, zdobyte doświadczenie, wiedzę z zakresu prawa i metod rekrutacji oraz potrzeb szkoły. pl
dc.abstract.en This thesis attempts to answer a research question concerning what competencies are considered to be important for school headmasters in the process of personnel selection to the team and what consist on it. There were 9 school headmasters interviewed. Research material was collected using in-depth interviews. Research material was analysed using qualitative analysis. Research shows that school headmasters splits competencies on: knowledge and skills useful in the personnel selection to the team. Among the skills, they mentioned about: observation and drawing conclusions, how to fire an employee, know how to use methods of recruitment, appropriate communication skill. Amongst the knowledge, school headmasters mentioned about: knowledge about employees, knowledge about required qualifications and specific of job position, knowledge possessed, education held, completed trainings, collected experience, knowledge about law and methods of recruitment and the needs of the school. pl
dc.subject.pl DYREKTORZY; DOBÓR DO ZESPOŁÓW; KOMPETENCJE; PRZYWÓDZTWO; ZESPOŁY pl
dc.subject.en COMPETENCIES; HEADMASTERS; LEADERSHIP; SELECTION TO THE TEAM; TEAMS pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86784-144581 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)