Jagiellonian University Repository

Sytuacja kanonu literackiego w edukacji polonistycznej w szkole ponadgimnazjalnej

pcg.skipToMenu

Sytuacja kanonu literackiego w edukacji polonistycznej w szkole ponadgimnazjalnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Bobiński, Witold [SAP11017173] pl
dc.contributor.author Jureczko, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:23:46Z
dc.date.available 2020-07-25T00:23:46Z
dc.date.submitted 2014-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195322
dc.language pol pl
dc.title Sytuacja kanonu literackiego w edukacji polonistycznej w szkole ponadgimnazjalnej pl
dc.title.alternative The situation of the literary canon in the Polish language education in high school pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Moja praca dotyczy sytuacji kanonu literackiego w edukacji polonistycznej w szkole ponadgimnazjalnej. Zdecydowałam się na wybór takiego tematu, ponieważ kanon lektur stanowi bardzo ważną, a jednocześnie kontrowersyjną, część kształcenia polonistycznego. W pierwszym rozdziale przedstawiam ogólne, najważniejsze informacje dotyczące kanonu lektur. Opisuję, jak kanon wyglądał na przełomie wieków, omawiam listę lektur zawartą w Podstawie programowej, przybliżam sposoby omawiania lektur we współczesnej szkole. Wspominam również, jaki jest stosunek uczniów i nauczycieli do lektur szkolnych oraz jak ważne jest wykorzystywanie kontekstów podczas pracy z tekstem literackim. W drugim rozdziale przedstawiam wyniki badań przeprowadzonych w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych. Głównym celem badań było poznanie stosunku uczniów do lektur szkolnych oraz innych książek, zdobycie wiedzy o ich aktywności czytelniczej oraz opinii na temat obowiązującego kanonu lektur w szkołach ponadgimnazjalnych. W trzecim, ostatnim rozdziale zamieszczam w postaci konspektów własne propozycje lekcji dotyczące lektur szkolnych, które mają wzbudzić zainteresowanie wśród uczniów i prowadzić ich do różnych, ciekawych interpretacji. pl
dc.abstract.en My work concerns the situation of the literary canon in the Polish language education in high school. I decided to choose this topic because canon is very important and controversial part of the Polish language education. The first chapter provides a general information about the reading lists. I describe how the canon appeared at the beginning of the century, I present reading list contained in the New Curriculum, I show the ways of discussing school readings. I describe attitude of teachers and students to school readings and show how important is to use contexts when working with a literary text. In the second chapter I present the results of research carried out in two schools. The main purpose of this survey was to investigate the attitude of students to school readings, as well as to other books. It helped to gain knowledge about their reading activities and their opinions about current reading lists. In the last chapter I put my own proposals of school lessons, which should increase interest among the students and lead them to a variety of interesting interpretations. pl
dc.subject.pl Kanon lektur, Podstawa programowa, czytelnictwo pl
dc.subject.en literary canon, New Curriculum, reading pl
dc.contributor.reviewer Rusek, Marta [SAP11017364] pl
dc.contributor.reviewer Bobiński, Witold [SAP11017173] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86712-117250 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)