Jagiellonian University Repository

Kreowanie zachowań żywieniowych dzieci przedszkolnych za pomocą perswazji zawartej w przekazie telewizyjnym i perswazji stosowanej przez opiekuna-nauczyciela

pcg.skipToMenu

Kreowanie zachowań żywieniowych dzieci przedszkolnych za pomocą perswazji zawartej w przekazie telewizyjnym i perswazji stosowanej przez opiekuna-nauczyciela

Show full item record

dc.contributor.advisor Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.contributor.advisor Danilewska, Zofia [SAP11006673] pl
dc.contributor.author Ligarska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:22:34Z
dc.date.available 2020-07-25T00:22:34Z
dc.date.submitted 2014-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195303
dc.language pol pl
dc.title Kreowanie zachowań żywieniowych dzieci przedszkolnych za pomocą perswazji zawartej w przekazie telewizyjnym i perswazji stosowanej przez opiekuna-nauczyciela pl
dc.title.alternative The influence of television and teachers-guardians on the shaping of nourishment behaviours in preschool children pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Myślą przewodnią mojej pracy jest kształtowanie zachowań żywieniowych w zakresie spożywania warzyw wśród dzieci przedszkolnych, wykorzystując perswazję zawartą w przekazie telewizyjnym i perswazję stosowaną przez opiekuna-nauczyciela. Problem wykorzystywania materiałów filmowych w szkołach czy też przedszkolach jak i stosowania reguł psychologicznych, budzi wiele kontrowersji, wywołuje dyskusje i inspiruje wielu badaczy do podejmowania kolejnych badań w tym temacie. Niejednokrotnie celem owych badań jest potwierdzenie panującej w społeczeństwie stereotypowej myśli o telewizji, gdzie wielu wychowawców, rodziców szuka źródła agresji dzieci. Niewątpliwie nie można zanegować wpływu, jaki faktycznie posiada przekaz medialny i jego atrakcyjności wśród najmłodszych, jednak moim zdaniem prawdziwą przyczyną negatywnego skutku oglądanych programów jest ich nieodpowiedni dobór do wieku dziecka, jak również brak czasu na wspólne oglądanie materiałów filmowych i przedyskutowanie obejrzanych scen w celu objaśnienia niezrozumiałych treści. Z biegiem lat zmienia się jednak podejście w tej kwestii. Wzrasta również zainteresowanie pozytywnymi skutkami wpływu przekazu medialnego, jak też powstają projekty edukacyjne takie jak np. Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, które otrzymują pozytywne opinie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, a przede wszystkim od osób najbliżej związanych z dziećmi, czyli ich rodziców i wychowawców. Coraz częściej można znaleźć scenariusze zajęć, w których jedną z wykorzystywanych eksponujących metod nauczania jest projekcja filmowa. Tego typu działania są konsekwencją szybkiego rozwoju nauki i techniki, które stwarzają coraz to nowsze, fascynujące urządzenia, które znajdują swoich właścicieli nie tylko w gronie osób dorosłych, ale również wśród najmłodszych. Szkoła, aby móc stać się bardziej atrakcyjna dla dzieci musi uposażyć się w niezbędny sprzęt elektroniczny i zacząć z niego korzystać. Celem mojej pracy jest ukazanie możliwości, jakie niesie ze sobą korzystanie z przekazu telewizyjnego i perswazji stosowanej przez nauczyciela, zasad oglądania telewizji z dzieckiem, aby w szybszy i bardziej atrakcyjny sposób kształtować zachowania i przekazywać wiedzę najmłodszym. Niejako staram się również pokazać, że w młodszym wieku szkolnym bardziej znaczący wpływ na modelowanie zachowań, w tym wypadku zachowań żywieniowych ma wpływ osobowości wychowawcy. Praca ta składa się z części teoretycznej, metodologicznej oraz badawczej. W części teoretycznej przedstawiłam ogół kwestii, które uznałam za najbardziej interesujące i potrzebne, ze względu na cel swoich badań. Zamieszczone treści dotyczą zagadnień z obszaru psychologii, socjologii i przede wszystkim pedagogiki, obejmują tematy wpływów osobowości i reguł psychologicznych, wpływu przekazu telewizyjnego i zasad korzystania z telewizji. Ponad to przedstawiłam liczne badania, które dowodzą istnienia perswazji zawartej w przekazie telewizyjnym, zarówno wpływu negatywnego jak i pozytywnego. Część metodologiczna zawiera cel i problematykę badawczą pracy, a także prezentację metod, technik i narzędzi badawczych. Ostatnia część pracy, poświęcona została analizie wyników uzyskanych w badaniach za pomocą skonstruowanych przeze mnie narzędzi badawczych, tj. kwestionariusza wywiadu przeznaczonego dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 10 w Nowym Sączu i arkuszy obserwacyjnych. Na końcu zamieściłam podsumowanie, które zawiera wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. pl
dc.abstract.en The main idea of my work is the shaping of nourishment behaviors in preschool children, especially the eating of vegetables, by the watching of television and upbringing of guardians. The use of films and psychological rules in school stirs many controversies and inspires further research. These studies aim to study the stereotypes present in society regarding the origin of aggression in children. Without a doubt, the influence cannot be denied in young children. In my opinion, the true reason for the negative influence of watching certain television programs are that this material is not suitable for age of young children, there is a lack of time for watching television together, and there is also a lack of discussion about not understood material. As time has passed, people have become more interested in the positive effects of watching tv. It is more common to use media as a supplement for learning. These new technologies create a more attractive class for students. The goal of my work is to show the possibility of shaping behavior in a more efficient and attractive manner by utilizing the watching of television. In addition caretakers play an important role in modeling nourishment behavior. This work consist of sections on theory, methodology and experimental. On the theory section is approached through psychology, sociology and especially pedagogy. Numerous studies are also presented to suggest that positive and negative persuasion exists in tv. The methodology section covers the goal of the work and the problem it examines including methods, techniques and tools of the research. In the experimental section of the work, the results are analyzed with the end of research tools including interview questions and observation in preschool number 10 in Nowy Sacz. Conclusion based on this examination can be found in The final Summary. pl
dc.subject.pl telewizja, przekaz, perswazja, wpływ, żywienie pl
dc.subject.en television, transmission, persuasion, influence, nourishment pl
dc.contributor.reviewer Danilewska, Zofia [SAP11006673] pl
dc.contributor.reviewer Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86693-168517 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)