Jagiellonian University Repository

Postawy wobec sprawców przestępstw ze względu na płeć

pcg.skipToMenu

Postawy wobec sprawców przestępstw ze względu na płeć

Show full item record

dc.contributor.advisor Piotrowski, Przemysław [SAP11017209] pl
dc.contributor.author Janur, Wioletta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:07:32Z
dc.date.available 2020-07-25T00:07:32Z
dc.date.submitted 2014-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195070
dc.language pol pl
dc.title Postawy wobec sprawców przestępstw ze względu na płeć pl
dc.title.alternative Attitudes towards the perpetrators of crimes based on gender pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zjawisko przestępczości jest związane z problematyką wielu dziedzin, takich jak kryminologia, nauki prawne, socjologia, psychologia i pedagogika.W swojej pracy skoncentrowałam się na zagadnieniu przestępczości, przede wszystkim w aspekcie postaw społeczeństwa jak i do osób dokonujących przestępstw.Celem tej pracy jest ukazanie postaw wobec sprawców przestępstw ze względu na płeć oraz jakie cechy charakteru w opinii respondentów posiada sprawca poszczególnych przestępstw.Praca składa się z sześciu rozdziałów: w pierwszym umieściłam zagadnienia przybliżające pojęcie przestępczości, poszczególne rodzaje przestępstw, przestępczość jako zjawisko społeczne, charakterystykę sprawców przestępstw. Prócz tego opisano przestępstwa dokonane przez kobiety i mężczyzn oraz koncepcje wykorzystywane do wyjaśnienia zjawiska przestępczości. Rozdział drugi został poświęcony dynamice przestępczości w Polsce oraz zjawisku strachu przed przestępczością. Trzeci rozdział składa się z rozważań na temat relacjonowania przestępczości przed media, kształtowaniu i zmianie postaw. Rozdział czwarty dotyczy badań postaw wobec przestępstw oraz charakterystyce grupy badawczej i okresu adolescencji. Rozdział piąty jest poświęcony rozważaniom metodologicznym moich badań. Przedstawiono założenia metodologiczne, które dotyczą problematyki, celów oraz przedmioty badań. Postawiono problem badawczy, dokonano opisu metody, narzędzia i techniki badawczej. Analiza wyników badań została przedstawiona w rozdziale piątym. Badania ukazały opinie respondentów na temat sprawców przestępczości ze względu na płeć. pl
dc.abstract.en The phenomenon of crime is associated with problems in many areas,such as criminology, legal science, sociology, psychology and pedagogy.In my work I focused on the issue of crime, primarily in terms of society's attitudes and persons engaged in crime.The aim of this work is to show the attitudes towards the perpetrators of crimes ofsex and what character traits in the opinion of the respondents have individual perpetrator of crime.The work consists of six chapters: the first issues I put approximating the concept of crime, the individual types of crime, crimeas a social phenomenon, characteristics of offenders. Besides the described offenses made by women and men, and concepts usedto explain the phenomenon of crime. The second chapter is devoted to the dynamics of crime in Poland and the phenomenon of fear of crime. The third chapter consists of a reflection on the reporting of crime against the media, shaping and changing attitudes. The fourth chapter concerns the study of attitudes towards crime and the characteristics of the research group and adolescence. The fifth chapter is devoted to methodological considerations of my research. Presents the methodological assumptions that relate to the issues, objectives and objects of research. Erected the research problem, as the description methods, tools and techniques of research. Analysis of the results was presentedin chapter five. Research showed respondents' opinions about the perpetrators of crime on grounds of sex. pl
dc.subject.pl przestępstwo, przestępczość kobiet, przestępczość mężczyzn, prawo, karać, dynamika przestępczości, teorie przestępczości, mass media, strach przed przestępczością, sprawca, zjawisko społeczne, postawa, zmiana postawy pl
dc.subject.en crime, crime, women, men crime, law, punish, the dynamics of crime, theories of crime, mass media, fear of crime, the offender, a social phenomenon, an attitude, a change in attitude pl
dc.contributor.reviewer Michel, Małgorzata [SAP11018669] pl
dc.contributor.reviewer Piotrowski, Przemysław [SAP11017209] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86416-166467 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)