Jagiellonian University Repository

Początki amerykańskiej telewizji i jej wpływ na ówczesną sytuację Hollywood

pcg.skipToMenu

Początki amerykańskiej telewizji i jej wpływ na ówczesną sytuację Hollywood

Show full item record

dc.contributor.advisor Banaszkiewicz, Magdalena pl
dc.contributor.author Kornecka, Zuzanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:02:42Z
dc.date.available 2020-07-25T00:02:42Z
dc.date.submitted 2014-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194993
dc.language pol pl
dc.title Początki amerykańskiej telewizji i jej wpływ na ówczesną sytuację Hollywood pl
dc.title.alternative Begginings of american television and it's influence on Hollywood pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca jest próbą opisania wzajemnych relacji między filmową fabryką snów w Hollywood, a medium telewizyjnym w początkach jego rozwoju latach 40.-50. XX w. nazywanymi też ,,złotymi latami telewizji”. Specyfika kontekstu medialnego Stanów Zjednoczonych spowodowała, że w swojej pracy uwzględniłam również wprowadzenie odnoszące się do początków radia oraz tego jak wiele z programów i modeli wykorzystywanych do nadawania w dźwiękowym eterze zaczerpnęła telewizja. Następnie omówiłam proces rodzenia się fenomenu szklanego ekranu w USA, z naciskiem na komercyjne sieci ponieważ telewizja publiczna PBS, powstała później niż wielkie stacje takie jak NBC, CBS czy ABC. Dodatkowo, moje rozważania zakładały próbę ukazania jak telewizja i film konkurowały o względy i zainteresowanie widzów (PBS miała inny profil audycji- głównie programy mające na celu podwyższanie poziomu ramówki). Jednocześnie uwzględniłam krótko tło teoretyczne. W drugim podrozdziale pierwszej części tekstu, została ukazana specyfika systemu medialnego Stanów Zjednoczonych (z uwzględnieniem głównie radia i telewizji ze względu na tematykę pracy). Uwagę poświęciłam również nakreśleniu profilu programów nadawanych we wczesnych latach nowego medium z zaznaczeniem, że wiele z modeli powstałych w omawianym okresie jest aktualnych do dnia dzisiejszego i budowane według nich audycje nadal cieszą się dużą oglądalności (od audycji rewiowych, przez komedie rodzinne i sytuacyjne, opery mydlane, przez seriale medyczne i kryminalne po programy informacyjne i publicystyczne). Druga część pracy odnosi się już nie tylko do początków czy „złotej ery” telewizji amerykańskiej ale również do sytuacji w jakiej znalazł się Hollywoodzki przemysł filmowy pod koniec lat 40. XX w. Wielkie filmowe wytwórnie, nazywane Wielką Ósemką, popadły w trudną sytuację w związku z Ustawą Antytrustową 1948 r., a ciężkich okoliczności dopełniła rosnąca w siłę audiowizualna konkurencja- telewizja. Następnie opisałam główne sposoby, jakimi fabryka snów próbowała walczyć z nowym rywalem. Były to próby zrewolucjonizowania kinowego doświadczenia od strony technicznej. Wprowadzono cineramę- ogromne ekrany, na które ze specjalnego sprzętu rzutowano obraz nagrywany przez trzy kamery a całość widowiska wzbogacał stereofoniczny dźwięk puszczany z wielu, odpowiednio rozmieszczonych głośników. Kolejną techniczną próbą było rozpowszechnienie pozytywnie przyjętej techniki CinemaScope polegającej na rewolucji w odniesieniu do proporcji ekranu (2x5). Odciągnąć widzów od szklanych, domowych ekranów próbowano również poprzez takie nowinki jak kino zapachowe czy kino wstrząsowe, które jednak nie zyskały długotrwającej popularności. Prawdziwą rewolucję wprowadził film trójwymiarowy (3D - three dimensional movie), który jest dziś techniką coraz częściej wykorzystywaną. Jednak to nie ataki od strony technicznej były tym, co mogło dać kinu przewagę nad telewizją. Filmowców z trudnej sytuacji mogła ocalić przede wszystkim zmiana od strony artystycznej. Powrócono do tradycji wielkich widowisk - filmu monumentalnego oraz zaczęto odchodzić od obrazów kręconych zgodnie z wytycznymi Kodeksu Hays’a. Mistrzowsko na swój użytek nowe medium potrafił wykorzystać Walt Disney. Należy jednak podkreślić, że telewizja dbając o dopływ pomysłów i tworzenie popularnych audycji czerpała pełnymi garściami z tego, co zaistniało i zdobyło popularność przed pojawieniem się szklanych ekranów. Zarówno radio (np. audycje rewiowe, opery mydlane i schemat nadawania reklam i sponsoringu) jak i kino (np. serie filmowe, western, komedia rodzinna, thriller) było kopalnią wzorców, które delikatnie przerobione i dopasowane do sytuacji historycznej i społecznej przeżywały swoją drugą młodość w telewizji. pl
dc.abstract.en The work is an attempt to describe the relationship between film factory in Hollywood and the television medium at the beginning of the development of the 40s-50s, also called the twentieth century, the golden years of television. " The specificity of the media context of the United States involves introduction of the beginnings of radio and how many of the models programs were used in tv. I tried to describe process of the emergence of the glass screen phenomenon in the U.S., with an emphasis on commercial networks because public television PBS, was founded later than the big stations such as NBC, CBS and ABC. I attempt to show how television and film competed for the favor and interest of the audience (PBS had a different profile programs-mainly programs aimed at increasing the level of events). At the same time taking into consideration the short theoretical background. In the second part of first chapter, was shown the specificity of the media system in the United States (including radio and television mainly because of the theme of the work). Involving outlining the profile of programs broadcast in the early years of the new medium.The second part of the work refers not only to the origins or "golden era" of American television but also to the situation in which he found the Hollywood film industry in the late 40s of the twentieth century, big movie studios, get into a difficult situation due to Antitrust Act, 1948 and the heavy circumstances complied with the growing power of audiovisual competition-TV. Then I described the main ways in which the dream factory tried to fight a new rival. Television is using the supply of ideas and the creation of popular broadcast wich gained popularity before the glass screens. Both the radio (revue programs, soap operas and schedule of advertising and sponsorship) and movies (eg, a series of films, westerns, family comedy, thriller) was patterns that gently reworked and adapted to the television. pl
dc.subject.pl telewizja, hollywood, ustawa antytrustowa, USA pl
dc.subject.en televison, hollywood, divorcement, USA pl
dc.contributor.reviewer Wiącek, Elżbieta [SAP11018557] pl
dc.contributor.reviewer Banaszkiewicz, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86332-151021 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy kulturoznawstwo międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)