Jagiellonian University Repository

Ocena stanu odżywienia i zwyczajów żywieniowych chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelitt.

pcg.skipToMenu

Ocena stanu odżywienia i zwyczajów żywieniowych chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelitt.

Show full item record

dc.contributor.advisor Ciećko-Michalska, Irena [SAP20001980] pl
dc.contributor.author Ignaczewska, Urszula pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T00:02:04Z
dc.date.available 2020-07-25T00:02:04Z
dc.date.submitted 2014-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194983
dc.language pol pl
dc.title Ocena stanu odżywienia i zwyczajów żywieniowych chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelitt. pl
dc.title.alternative Assessment of nutritional status and dietary habits patients with inflammatory bowel diseases pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: Wśród czynników wpływających na rozwój nieswoistych chorób zapalnych jelit dostrzega się rolę czynników środowiskowych, a wśród nich żywieniowych. Przebieg choroby ma bezpośredni wpływ na stan odżywienia pacjentów, u których obserwuje się niedobory składników pokarmowych. Celem postępowania dietetycznego w NChZJ zatem jest przeciwdziałanie niedożywieniu, redukcja stanu zapalnego, przedłużenie okresu remisji oraz uzupełnienie niedoborów składników odżywczych. Cel pracy: Celem badań była ocena stanu odżywienia i zwyczajów żywieniowych chorych na NChZJ. Badania wykonywane były pod kątem oceny występowania niedożywienia wśród pacjentów z ChLC i WZJG. Celami szczegółowymi było porównanie zwyczajów żywieniowych oraz stopnia niedożywienia między pacjentami z ChLC a WZJG. Materiały i metody: Badanie było prowadzone na podstawie kwestionariusza do badania zachowań żywieniowych i opinii na temat żywności i żywienia QEB (Questionnaire of Eating Behaviour). Kwestionariusz jest jakościowym kwestionariuszem przeznaczonym do badania zwyczajów żywieniowych i opinii na temat żywności i żywienia. Oceną stanu odzywania dokonano na podstawie pomiarów grubości fałdu skórnego nad mięśniem trójgłowym oraz obwodu mięśnia ramienia. Wyniki: Większość pacjentów z ChLC (73%) jak i WZJG (67%) wykazywało ciężki niedobór rezerwy energetycznej, na podstawie grubości fałdu skórnego nad mięśniem trójgłowym. Natomiast stan odżywienia większości pacjentów oceniany na podstawie obwodu mięśnia ramienia był dobry. Głównymi zaobserwowanymi błędami żywieniowymi popełnianymi przez badaną grupę jest niskie spożywanie warzyw i owoców, produktów zbożowych, mleka i produktów mlecznych oraz ryb. Natomiast stwierdzono częste spożycie słodyczy oraz masła. Dobrym nawykiem około 66% wszystkich pacjentów było spożywanie 4 i więcej posiłków dziennie oraz unikanie żywności przetworzonej. Wnioski:1.Zwyczaje żywieniowe pacjentów z ChLC, nie różnią się od zwyczajów żywieniowych pacjentów z WZJG.2.Stopień niedożywienia pacjentów wśród pacjentów z ChLC jest równy stopniowi niedożywienia pacjentów z WZJG.3.Nie istnieją różnice w częstości spożywanych posiłków między badanymi grupami chorych4.Pacjenci z NChZJ popełniają wiele błędów żywieniowych, które mogą skutkować skróceniem okresu remisji oraz zaostrzeniem choroby.5.Uzyskane wyniki badań wskazują na potrzebę ich kontynuacji celem dokładniejszego poznania zwyczajów żywieniowych pacjentów z NChZJ. pl
dc.abstract.en Introduction: Among the factors influencing the development of inflammatory bowel diseases (IBD) recognizes the role of environmental factors, including nutrition. Course of the disease has a direct impact on the nutritional status of patients who have had a shortage of nutrients. The objective of dietary management in IBD therefore, is to prevent malnutrition, reduce inflammation, extend the period of remission and supplementation of nutrients.Aim: The aim of this study was to evaluate the nutritional status and dietary habits of patients with IBD. Tests were performed in order to evaluate the occurrence of malnutrition among patients with Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC). The specific objectives was to compare the dietary habits and the level of malnutrition among patients with CD and UC. Materials and methods: The study was conducted on the basis of a questionnaire to investigate dietary behaviors and opinions about food and nutrition QEB (Questionnaire of Eating Behaviour). The questionnaire is a qualitative questionnaire designed to investigate dietary habits and views on food and nutrition. Assessment of nutrition was based on measurements of skinfold thickness over the triceps muscle circumference and arm. Results: Most patients with CD (73%) and UC (67%) had severe deficiency of energy reserves, based on skinfold thickness over the triceps. In contrast, the nutritional status of the majority of patients evaluated on the basis of arm muscle circumference was good. The main dietary observed mistakes committed by study group is low consumption of fruits and vegetables, cereals, milk and dairy products and fish. By contrast, found frequent consumption of sweets and butter. A good habit for about 66% of all patients were consuming 4 or more meals a day and avoiding processed foods. Conclusions: 1.Feeding habits of patients with CD, no different from the eating habits of patients with UC.2.The degree of malnutrition patients among patients with CD is equal to the level of malnutrition in patients with UC.3.There is no difference in the frequency of food intake between the two groups of patients4. Patients with IBD make many mistakes habits that can result in shortening of the period of remission and exacerbation of the disease. 5.The results indicate the need to pursue them for more detailed knowledge of dietary habits of patients with IBD. pl
dc.subject.pl zwyczaje żywieniowe, stan odżywienia, nieswoiste choroby zapalne jelit pl
dc.subject.en dietary habits, nutritional status, inflammatory bowel diseases pl
dc.contributor.reviewer Cibor, Dorota [SAP20001603] pl
dc.contributor.reviewer Ciećko-Michalska, Irena [SAP20001980] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86320-166249 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)