Jagiellonian University Repository

Przerwanie ciąży w polskim i francuskim porządku prawnym. Studium porównawcze

pcg.skipToMenu

Przerwanie ciąży w polskim i francuskim porządku prawnym. Studium porównawcze

Show full item record

dc.contributor.advisor Ćwiąkalski, Zbigniew [SAP11005986] pl
dc.contributor.author Reguła-Szeląg, Iga pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:56:51Z
dc.date.available 2020-07-24T23:56:51Z
dc.date.submitted 2014-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194900
dc.language pol pl
dc.title Przerwanie ciąży w polskim i francuskim porządku prawnym. Studium porównawcze pl
dc.title.alternative Abortion in Polish and French law - comparative study pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest porównanie regulacji odnoszących się do przerwania ciąży w prawie polskim i francuskim. Analiza opiera się w pierwszej kolejności na prześledzeniu historycznego rozwoju ustawodawstwa aborcyjnego w obu państwach począwszy od wieku XIX, z uwzględnieniem przyczyn, mechanizmów i skutków przekształceń aktów prawnych na poszczególnych etapach. Następnie zestawione zostają ze sobą współcześnie obowiązujące regulacje, przy wzięciu pod uwagę rozdziału na przepisy karne oraz warunki dopuszczalności przerywania ciąży. Omówiona zostaje konstrukcja klauzuli sumienia w kontekście zabiegu spędzania płodu oraz jej praktyczne funkcjonowanie w obu państwach w świetle orzecznictwa sądów, a także wysunięte zostają propozycje modyfikacji obowiązujących rozwiązań, w szczególności aktów wykonawczych. Pracę zamyka porównanie dwóch skrajnie różnych projektów zmian legislacyjnych obecnie dyskutowanych w Polsce i we Francji, wraz z komentarzem krytycznym i oceną potencjalnego wpływu takich reform prawnych na ewolucję zasad dostępu do zabiegu przerwania ciąży w przyszłości.Celem analizy jest unaocznienie czynników, jakie mają wpływ na konkretny kształt regulacji aborcyjnych w danym państwie oraz próba wyjaśnienia przyczyn, prowadzących do skrajnie odmiennej ich postaci w Polsce i we Francji, krajach o teoretycznie zbliżonych zasadach rządzącym porządkiem prawnym w ogólności. pl
dc.abstract.en The subject of the thesis is the comparison of regulations relating to the termination of pregnancy in Polish and French law. The analysis is based on the historical development of the abortion legislation in both countries starting from the XIXth century, including the causes, mechanisms and consequences of transformations on each stage. The thesis then juxtaposes current restrictions in Poland with French regulations. This study demonstrates also the concept of "conscience clause" in the context of medical proceedings such as voluntary pregnancy termination, as well as it examines the challenges of its practical functioning in both countries. The work provides an overview of two radically different legislative projects currently under discussion in Poland and France, together with a commentary on the potential impact of such reforms on the access to abortion.The aim of the analysis is to highlight the factors affecting the shape of abortion regulations in both countries and to investigate the reasons leading to the major differences in law provisions. pl
dc.subject.pl przerwanie ciąży, aborcja, klauzula sumienia, prawo francuskie pl
dc.subject.en abortion, pregnancy termination, conscience clause, French law pl
dc.contributor.reviewer Ćwiąkalski, Zbigniew [SAP11005986] pl
dc.contributor.reviewer Zontek, Witold pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86233-110579 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)