Jagiellonian University Repository

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości

pcg.skipToMenu

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości

Show full item record

dc.contributor.advisor Jakimowicz, Wojciech [SAP11017404] pl
dc.contributor.author Kowszuk, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:52:18Z
dc.date.available 2020-07-24T23:52:18Z
dc.date.submitted 2014-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194828
dc.language pol pl
dc.title Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pl
dc.title.alternative COMPENSATION FOR THE EXPROPRIATION OF PROPERTY pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchmości. Pracę otwiera rozdział poświęcony konstrukcji prawnej wywłaszczenia. Opisując przedmiotową instytucję wskazałam na różnorodność sposobów jej określania na przestrzeni poszczególnych okresów, poczynając od okresu międzywojennego. W dalszej kolejności skupiłam się na ujęciu wywłaszczenia w polskim ustawodawstwie. Rozdział drugi mojej pracy poświęciłam ocenie charakteru prawnego roszczenia odszkodowawczego z tytułu wywłaszczenia. Analizując przedmiotowe zagadnienie zwróciłam uwagę na toczący się spór odnośnie charakteru prawnego odszkodowań za tzw. szkody legalne. Przedstawiłam argumenty powoływane zarówno przez zwolenników teorii o cywilnoprawnym charakterze roszczenia o odszkodowanie za wywłaszczenie, a także pogląd reprezentowany przez przedstawicieli koncepcji administracyjnoprawnej. Efektem przedmiotowej analizy było postawienie tezy o administracyjnoprawnym charakterze odszkodowania za wywłaszczenie. W mojej opinii bowiem, odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wywłaszczenia nieruchomości można przypisać wszystkie cechy charakterystyczne administracyjnemu modelowi odpowiedzialności wyrównawczej. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, iż w zależności od tego, do jakiej dziedziny prawa zakwalifikujemy omawianą instytucję, różnie będą rozwiązywane problematyczne kwestie z nią związane, w tym kwestia przedawnienia odszkodowania za wywłaszczenie. Następnie przyjmując jako punkt wyjścia powyżej wymienione stwierdzenie o publicznoprawnym charakterze odszkodowania z tytułu wywłaszczenia oraz pamiętając o tym, iż w prawie administracyjnym roszczenia ulegają przedawnieniu wyłącznie w sytuacji, kiedy ustawa o tym stanowi, sformułowałam kolejną tezę, iż przedmiotowe odszkodowanie za wywłaszczenie nie ulega przedawnieniu. Postawione stwierdzenie oraz argumentację przemawiającą za jego słusznością przedstawiłam w rozdziale trzecim mojej pracy. Analizę zagadnienia rozpoczęłam od ogólnej charakterystyki instytucji przedawnienia zarówno w prawie prywatnym, jak i w prawie publicznym. Ponadto przyjrzałam się kwestii przedawnienia roszczeń odszkodowawczych związanych z legalnymi działaniami administracji, innymi niż wywłaszczenie. Mając powyższe na uwadze, nie znalazłam żadnego usprawiedliwienia dla przedawnienia roszczenia odszkodowawczego z tytułu wywłaszczenia. pl
dc.abstract.en The subject of the thesis is compensation for the expropriation of property. The opening chapter is devoted to a legal structure of expropriation. While describing the institution under consideration I indicated a variety of ways of defining it over the years, starting from the interwar period. I also focused on the notion of expropriation in the Polish legislation. Chapter two of my thesis concentrates on the evaluation of legal nature of a compensation claim for expropriation. When analyzing the notion under consideration I drew attention to the ongoing dispute regarding legal nature of compensations for the so called legal damages. I presented arguments used by the supporters of the theory of the civil law nature of the compensation claim for expropriation, as well as the opinion of the representatives of the administrative law idea. The effect of this analysis was advancing a thesis on the administrative law nature of the compensation for expropriation. In my opinion, the compensation liability for the expropriation of property may be determined by all features typical for the administrative model of a compensatory liability. At the same time I would like to emphasize that depending on the field of law to which the institution under consideration is qualified, the related problematic issues, including the limitation period of compensation for expropriation, will be solved in different ways. Subsequently, assuming the above statement on the public law nature of the compensation for expropriation as a starting point, and bearing in mind that according to the administrative law claims are subject to a limitation period only if it is provided for by the Act, I formulated another thesis saying that the compensation for expropriation is not subject to a limitation period. The third chapter of my thesis presents this statement and the supporting argumentation. I began the analysis of this issue with a general description of the institution of limitation period both in the private and public law. I also examined the issue of limitation period of compensation claims related to other legal administrative actions than expropriation. In view of the above, I did not find any grounds for limitation period of the compensation claim for expropriation. pl
dc.subject.pl wywłaszczenie nieruchomości, odszkodowanie, przedawnienie, publicznoprawny pl
dc.subject.en expropriation of property, compensation, limitation period, public law pl
dc.contributor.reviewer Jakimowicz, Wojciech [SAP11017404] pl
dc.contributor.reviewer Dobosz, Piotr [SAP11011953] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86152-166460 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)