Jagiellonian University Repository

Orientacje życiowe dorastającej młodzieży w kontekście zaburzonego zachowania. Swoistość zagadnienia

pcg.skipToMenu

Orientacje życiowe dorastającej młodzieży w kontekście zaburzonego zachowania. Swoistość zagadnienia

Show full item record

dc.contributor.advisor Wojciechowski, Franciszek [SAP11016773] pl
dc.contributor.author Mucha, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:50:21Z
dc.date.available 2020-07-24T23:50:21Z
dc.date.submitted 2014-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194797
dc.language pol pl
dc.title Orientacje życiowe dorastającej młodzieży w kontekście zaburzonego zachowania. Swoistość zagadnienia pl
dc.title.alternative Life orientations of adolescents in the context of disturbed behavior. Specificity issues pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Orientacja życiowa jest bardzo ważnym obszarem badań, w pedagogice. Mimo, iż nie powstało wiele prac w tym temacie, to zagadnienie jest cały czas aktualne. We współczesnym świecie, w którym świat ulega nieustającym przemianom wystawiając młodego człowieka na próbę, określenie swojego miejsca, dążeń, jak i przyjęcie danego systemu wartości wydaję się być trudnym zadaniem. W związku z tym następuje konieczność interpretacji potrzeb i wizji dalszej przyszłości dorastającej młodzieży. W związku z tematem szczególnie tej niedostosowanie społeczne, która mimo deficytów w zachowaniu dobrze pokierowana, może okazać się bardzo kreatywna i oryginalna. Za cel pracy uznano poznanie orientacji życiowej młodzieży w kontekście zaburzonego zachowania. W badaniach uwzględniono samoocenę aktualną i perspektywiczną młodzieży oraz wartości, z którymi się utożsamiają. Okazało, się, że niska samoocena w cechach posiadanych, jak również trudności w zachowaniu, nie mają znaczącego wpływu na kształtowanie się ich orientacji życiowej. Adolescenci dostrzegają przed sobą możliwości rozwoju są zorientowani na przyszłą pracę i kontynuowanie nauki po opuszczeniu placówki. Działania podejmowane w ośrodku w pewnym stopniu niwelują skutki negatywnej socjalizacji i na miarę możliwości przygotowują wychowanków do samodzielnego funkcjonowania. Jednak w niektórych kwestiach, nadal brakuje indywidualnych oddziaływań wobec podopiecznych, szczególnie tych o niskiej motywacji. pl
dc.abstract.en Life orientation is a very important area of research in pedagogy. Although there are not many works on this topic, it is the actual issue. In the modern world, in which the world undergoes constant changes exposing young man on trial, finding their place, aspirations as well as the adoption of a system of values seems to be a difficult task. Therefore, we must interpret the needs and visions of the future, further adolescents particularly the maladjusted society, which, despite deficits in maintaining the well-directed, can be very creative and original. The aim of work was to know the orientation of the life of young people in the context of disturbed behavior. The study takes into account the current and prospective self-esteem of young people and the values with which they identify. The conclusion is that low self-esteem in traits possessed, as well as difficulties in behavior, have no significant impact on the development of their orientation in life. Adolescence recognize the opportunities ahead are oriented on future work and continue their education after leaving educational institutions. Educational methods in an educational institution, to some extent reduce the effects of negative socialization and if possible prepare young people for independent functioning. However, in some areas, still lack of individual interactions to pupils, particularly those with low motivation. pl
dc.subject.pl Porządek aksjonormatywny, orientacje życiowe, młodzież dorastająca, zaburzone zachowania,zadania rozwojowe pl
dc.subject.en axionormative system, life orientation, adolescents, abnormal behavior,development tasks pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowski, Franciszek [SAP11016773] pl
dc.contributor.reviewer Michel, Małgorzata [SAP11018669] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86120-168487 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)