Jagiellonian University Repository

Czynniki ryzyka a odporność psychiczna młodzieży ze szkoły gimnazjalnej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

pcg.skipToMenu

Czynniki ryzyka a odporność psychiczna młodzieży ze szkoły gimnazjalnej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Show full item record

dc.contributor.advisor Sztuka, Mariusz [SAP11015214] pl
dc.contributor.author Michoń, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:47:46Z
dc.date.available 2020-07-24T23:47:46Z
dc.date.submitted 2014-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194756
dc.language pol pl
dc.title Czynniki ryzyka a odporność psychiczna młodzieży ze szkoły gimnazjalnej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pl
dc.title.alternative Risk factors and resilience youth from junior high school and the Youth Educational Centre pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca stanowi swego rodzaju analizę porównawczą młodzieży ze szkoły gimnazjalnej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Analiza ta skupia się na dwóch obszarach. Pierwszy z nich dotyczy odporności psychicznej oraz jej zakresów: poczucia mistrzostwa, relacji interpersonalnych i reaktywności emocjonalnej. Drugi natomiast związany jest z czynnikami ryzyka zachowań dewiacyjnych ulokowanych w rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym oraz lokalnym. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie o zakres zróżnicowań w odniesieniu do zarówno odporności psychicznej jak i czynników ryzyka dotyczącej obu grup młodzieży. Przedmiotem przeprowadzonych badań własnych było także przeanalizowanie zależności pomiędzy poziomem odporności psychicznej młodzieży a nasileniem czynników ryzyka w poszczególnych obszarach. Praca pozwoliła na sformułowanie kilku wniosków dotyczących m.in. wystąpienia u badanej młodzieży zjawiska resilience. pl
dc.abstract.en This work is a kind of comparative analysis of youth from middle school and Junior Education Centre. This analysis focuses on two areas. The first concerns the psychological resilience and its ranges: a sense of mastery, interpersonal relationships and emotional reactivity. The second one is associated with risk factors for deviant behavior located in family, school, peer environment, and local levels. The purpose of the following study is to answer the question about the scope of the differences in terms of both psychological resilience and risk factors relating to the two groups of young people. The subject of the present studies was also to assess the relationship between levels of psychological resilience of youth and the severity of the risk factors in specific areas. The paper helped to formulate some proposals on issues such of the young people in the phenomenon of resilience. pl
dc.subject.pl czynniki ryzyka, odporność psychiczna, młodzież pl
dc.subject.en risk factors, resilience pl
dc.contributor.reviewer Kowalewicz, Michel [SAP13037198] pl
dc.contributor.reviewer Sztuka, Mariusz [SAP11015214] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86077-118245 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)