Jagiellonian University Repository

Postawy społeczeństwa polskiego do restrykcyjnego systemu ograniczania przestępczości

pcg.skipToMenu

Postawy społeczeństwa polskiego do restrykcyjnego systemu ograniczania przestępczości

Show full item record

dc.contributor.advisor Sztuka, Mariusz [SAP11015214] pl
dc.contributor.author Gacek, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:45:52Z
dc.date.available 2020-07-24T23:45:52Z
dc.date.submitted 2014-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194726
dc.language pol pl
dc.title Postawy społeczeństwa polskiego do restrykcyjnego systemu ograniczania przestępczości pl
dc.title.alternative Attitudes of Polish society to restrictive system of crime reduction pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy magisterskiej są postawy społeczeństwa polskiego do restrykcyjnego systemu ograniczania przestępczości. Praca składa się z części teoretycznej, w której przedstawiona została ewolucja ideologii karania, począwszy od historycznego podejścia do sprawcy przestępstwa i stosowanych wobec niego kar ze szczególnym uwzględnieniem kary pozbawienia wolności, aż do czasów dzisiejszych. Omówiona została geneza instytucji resocjalizacji i zmiany, które dokonały się na przestrzeni wieków w myśleniu o przestępczości i karaniu. Nakreśliłam także trendy współczesnej przestępczości i zmiany w jej strukturze, a także dynamice po okresie transformacji ustrojowej. Ostatni podrozdział zawiera najnowsze wyniki badań odnośnie stosunku społeczeństwa do omawianego zagadnienia. Kolejnym rozdziałem są założenia metodologiczne badań własnych, w którym znajduje się opis problematyki badawczej, wyszczególnione są zmienne i wskaźniki oraz metoda, technika i zastosowane narzędzie, a także prezentacja badanej próby i charakterystyka przeprowadzonych badań. Rozdział empiryczny poświęcony jest prezentacji otrzymanych przeze mnie w trakcie badania wyników, natomiast w dyskusji przeprowadziłam interpretację i skonfrontowałam rezultaty badań z innymi autorami, analizującymi w latach wcześniejszych podobne zagadnienia. pl
dc.abstract.en The topic of my thesis is attitudes of Polish society to restrictive system of crime reduction. The work consists of a theoretical part which presents the evolution of the ideology of punishment, ranging from historical approaches to the perpetrators of crimes and penalties applicable to them - with particular attention to a sentence of imprisonment up to the present times. I discussed the genesis of the institution of rehabilitation and the changes that have taken place over the centuries in thinking about crime and punishment. I introduced also a contemporary crime trends and changes in its structure, and dynamics after the period of political changes. The last section involves the latest research findings regarding the society’s attitude to the issue. In the next chapter there are methodological assumptions of my own research, which is a description of the research problems, the variables, indicators, methods, techniques, and the used tool are specified as well as the presentation of the sample and the characteristics of the study. In the empirical chapter there is the presentation of results of my own research, and in the discussion I made an interpretation and compared the results of other authors studies who analyzed similar issues in previous years. pl
dc.subject.pl przestępczość, stosunek do karania, kara śmierci, postawy społeczeństwa do ograniczania przestępczości, restrykcyjność prawa pl
dc.subject.en criminality, attitude to punishment, the death penalty, the attitude of society to reduce crime, restrictiveness of the law pl
dc.contributor.reviewer Kusztal, Justyna [SAP11019193] pl
dc.contributor.reviewer Sztuka, Mariusz [SAP11015214] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-86045-166482 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)