Jagiellonian University Repository

Problemy etyczne transplantologii : perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu

pcg.skipToMenu

Problemy etyczne transplantologii : perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Piotr [SAP14013557] pl
dc.date.accessioned 2016-01-13T13:34:35Z
dc.date.available 2016-01-13T13:34:35Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19452
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Problemy etyczne transplantologii : perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu pl
dc.title.alternative Ethical issues in transplantation : perspective of organ shortage pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 150-177 pl
dc.identifier.weblink http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/686 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi krytyczne omówienie polskiej literatury bioetycznej dotyczącej niedoboru narządów do przeszczepu. Problemy związane z tym zagadnieniem w znacznej mierze wiążą się z próbą odpowiedzi na pytanie, jak zwiększyć liczbę dostępnych narządów w etycznie aprobowany sposób. Uwaga polskich autorów skoncentrowała się w tym względzie na analizie oraz ocenie dwóch rozwiązań – systemu pozyskiwania narządów opartego na regulacji sprzeciwu oraz systemu, który dopuszcza rynkowe pozyskiwanie narządów. Obydwa rozwiązania spotkały się z niemalże jednogłośną negatywną oceną. Poza przedstawieniem oraz krytyką stanowiska polskich bioetyków w tej sprawie ważną część tekstu stanowi sprawozdanie z krajowej debaty dotyczącej kryteriów i definicji śmierci – jedynie od martwych dawców można pobierać nieparzyste narządy, takie jak serce. Czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi propozycjami definicji śmierci, których zastosowanie może wpłynąć na liczbę dostępnych narządów. Poza przeglądem polskiej literatury, w tekście można znaleźć także krótką prezentację najważniejszych zagranicznych publikacji dotyczących zagadnienia niedoboru narządów. pl
dc.abstract.en The article provides a critical overview of the Polish bioethics literature concerning the shortage of organs for transplantation. Problems related to this issue bear, to a considerable degree, on the attempt to answer the question how to increase the number of organs available in ethically acceptable ways. Polish authors have focused, in this respect, on the analysis and assessment of two solutions: an opt out system of acquiring organs and a system that allows the aquisition of organs on a “free market”. Both solutions have been almost unanimously negatively assessed. Apart from the presentation and critique of the positions of Polish bioethicists on this matter, an important part of the text is constituted by a report from a debate, held at the national level, on the criteria and definition of death: for it is only from the deceased donors that unpaired bodily organs, such as heart, can be taken. pl
dc.subject.pl etyka transplantacji pl
dc.subject.pl niedobór narządów pl
dc.subject.pl regulacja sprzeciwu pl
dc.subject.pl zasada zgody domniemanej pl
dc.subject.pl handel narządami pl
dc.subject.pl definicja śmierci pl
dc.subject.pl Maria Nowacka pl
dc.subject.pl Barbara Chyrowicz pl
dc.subject.pl Günter Virt pl
dc.subject.pl Wojciech Rowiński pl
dc.subject.pl Robert M. Veath pl
dc.subject.en transplantation ethics pl
dc.subject.en organ shortage pl
dc.subject.en opt out pl
dc.subject.en presumed consent pl
dc.subject.en market in organs pl
dc.subject.en definition of death pl
dc.subject.en Maria Nowacka pl
dc.subject.en Barbara Chyrowicz pl
dc.subject.en Günter Virt pl
dc.subject.en Wojciech Rowiński pl
dc.subject.en Robert M. Veath pl
dc.description.number 42 pl
dc.identifier.doi 10.13153/diam.42.2014.686 pl
dc.identifier.eissn 1733-5566 pl
dc.title.journal Diametros pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-12-30 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska