Jagiellonian University Repository

Promocja kultury ulicy w Polsce

pcg.skipToMenu

Promocja kultury ulicy w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.author Zglińska, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:31:06Z
dc.date.available 2020-07-24T23:31:06Z
dc.date.submitted 2014-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194498
dc.language pol pl
dc.title Promocja kultury ulicy w Polsce pl
dc.title.alternative The promotion of street culture in Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest promocja kultury ulicy w Polsce, postrzeganej tutaj jako subkultura hip-hopu. Celem podejmowanych rozważań jest analiza narzędzi promocji stosowanych w środowisku hip-hopowym w Polsce. W szczególności analizie poddane zostały obszary: promocji sprzedaży albumów, promocji sprzedaży marek odzieżowych, oraz promocji za pośrednictwem wydarzeń muzycznych i projektów kulturalnych. Temat ten jest istotny z punktu widzenia nauk o zarządzaniu, oraz kulturoznawstwa, ponieważ omawia marketingowe, kulturowe i socjologiczne strony hip-hopu. Obserwacja uczestnicząca, studium literatury przedmiotu, oraz znajomość analiza omawianego środowiska, pozwoliły określić skuteczność promocji w poszczególnych obszarach, a także usytuować je w kolejności pod względem tego kryterium. Analiza wykazała, że najbardziej skutecznym obszarem promocji jest sprzedaż odzieżowych marek hip-hopowych, natomiast najbardziej efektywne narzędzia promocji hip-hopu są stosowane za pośrednictwem medium Internetu oraz portali społecznościowych. pl
dc.abstract.en The subject of thesis is promotion of street culture in Poland, which is conceived as a hip-hop subculture. The aim of considerations is analyse promotion tools used in hip-hop habitat in Poland. Especially were analysed: sales promotion of albums, sales promotion of clothing brands and promotion by music events and cultural projects. Subject is important from the viewpoint of management and cultural studies, because of bringing up marketing, sociological, and cultural points of hip-hop. Participant observation, study of literary items, and knowledge of hip-hop environment, allow determine the effectiveness of promotion in individual areas, and also situate them in order in terms of this criterion. Analysis showed that the most effective area of promotion is sale of clothing hip-hop brands, while the most effective tools to promote hip-hop are applied via Internet and social networks. pl
dc.subject.pl Kultura ulicy, hip-hop, muzyka, promocja. pl
dc.subject.en Street culture, hip-hop, music, promotion. pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85792-166407 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)