Jagiellonian University Repository

"Dzieciobójstwo - aspekty prawne".

pcg.skipToMenu

"Dzieciobójstwo - aspekty prawne".

Show full item record

dc.contributor.advisor Szewczyk, Maria [SAP11004137] pl
dc.contributor.author Drozd, Adrian pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:30:02Z
dc.date.available 2020-07-24T23:30:02Z
dc.date.submitted 2014-06-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194481
dc.language pol pl
dc.title "Dzieciobójstwo - aspekty prawne". pl
dc.title.alternative Infanticide - legal aspects pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ukazuje problematykę dzieciobójstwa w świetle prawa karnego. Potocznie dzieciobójstwo definiowane jest jako czynność polegająca na uśmiercaniu własnego dziecka. Jest to przykład nietypowego, złożonego zachowania matki wobec swojego dziecka. Dzieciobójstwo towarzyszyło ludzkości od czasów najdawniejszych, kiedy to ojciec podejmował „działania”, w ramach przysługującego mu prawa życia i śmierci, czasem dzieciobójstwo było „metodą” rozwiązywania problemów demograficznych. Dopiero około IV wieku na skutek wpływów chrześcijaństwa zaczęto z godności człowieka czynić wartość najwyższą i chronioną. Dzieciobójstwo w polskim prawie karnym traktowane jest jako przestępstwo typu uprzywilejowanego. Umieszczone zostało w rozdziale „przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu” i jest drugim artykułem w tej części zaraz po zabójstwie. Przedmiotem ochrony jest życie człowieka. Zachowanie polegające na zabiciu własnego dziecka przez matkę stypizowano w art. 149. Praca składa się z sześciu rozdziałów oraz wstępu i zakończenia. W rozdziale pierwszym przedstawiono problem dzieciobójstwa na przestrzeni wieków począwszy od dziejów starożytnych aż do wieku XX. W rozdziale drugim omówiono kwestię dzieciobójstwa w polskich kodeksach karnych z 1818, 1848, 1832 oraz 1969 roku. Rozdział trzeci, niezwykle istotna część niniejszej pracy, przedstawia problem dzieciobójstwa w obecnie obowiązującym kodeksie karnym. W rozdziale czwartym poruszono problematykę dzieciobójstwa w świetle ustawodawstwa państw europejskich oraz krajów poza europejskich. W rozdziale piątym przedstawiono uwagi odnośnie kwestii ochrony życia w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innych aktach prawnych, krajowych jak i międzynarodowych. Rozdział szósty przedstawia rozmiary dzieciobójstwa w Polsce. Pracę zamyka zakończenie, w którym przedstawiono wnioski i przemyślenia dotyczące podjętego tematu. pl
dc.abstract.en This thesis shows the problem of infanticide as long as a criminal law is concerned. Commonly, infanticide is defined as an act of killing one's own child. This is the example of abnormal, complex mother's behaviour towards her child. Infanticide has been present in society since the earliest times, when a father took "actions" based on the right of life and death. Sometimes, infanticide was a "method" to solve demographic problems. It wasn't until 4th century when due to christianity a human life became the highest and protected value. Infanticide in a Polish criminal law is treated as a privileged crime. It is described in a chapter entitled "crimes against life and health of a human being" and is second article in this part just after a murder. Human's life is to be protected.Mother's behaviour based on killing one's own child was typified in article 149. This thesis consists of 6 chapters, introduction and conclusion. The problem of infanticide from ancient times until the 20th century has been described in the first chapter. In the second chapter a case of infanticide in Polish penal code in 1818, 1848 and 1969 has been desribed. The following chapter, number, three, is crucial. It touches upon a problem of infanticide in a current penal code. Chapter number four shows a problem of infanticide taking into consideration European and Non-european countries and their acts.Chapter number five presents remarks reffering to protection of life in The Constitution of the Republic of Poland and in other law acts, both national and international. Chapter number six revelas problem of infanticide in Poland. The thesis ends with a conclusion and consideration about the described issue. pl
dc.subject.pl dzieciobójstwo, dzieciobójczyni, przestępstwo uprzywilejowane, art. 149 k.k. pl
dc.subject.en infanticide pl
dc.contributor.reviewer Górowski, Wojciech [SAP11018958] pl
dc.contributor.reviewer Szewczyk, Maria [SAP11004137] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85771-110779 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)