Jagiellonian University Repository

Zaburzenia objętości płynu owodniowego, a wady płodu.

pcg.skipToMenu

Zaburzenia objętości płynu owodniowego, a wady płodu.

Show full item record

dc.contributor.advisor Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.contributor.author Antoń, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:23:30Z
dc.date.available 2020-07-24T23:23:30Z
dc.date.submitted 2014-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194377
dc.language pol pl
dc.title Zaburzenia objętości płynu owodniowego, a wady płodu. pl
dc.title.alternative Disorders of amniotic fluid volume and malformations pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W czasie ciąży płód otoczony jest płynem owodniowym, który stanowi wewnątrzmaciczne środowisko optymalne do rozwoju dziecka. Płyn owodniowy bierze udział w przemianie materii płodu umożliwiając transport i wymianę substancji odżywczych, powstaje z płynów ustrojowych matki i płodu przetwarzanych przez jego narządy, jak również przez popłód. Podlega on ciągłym złożonym procesom, podczas których dochodzi do produkcji oraz resorpcji płynu, a całkowita jego wymiana między matką a płodem następuje w ciągu około trzech godzin. Ocenę ilości płynu owodniowego w czasie ciąży dokonuje się na podstawie badania USG mierząc indeks płynu owodniowego (AFI). Określenie indeksu płynu owodniowego pozwala stwierdzić, czy jego ilość jest odpowiednia w danym tygodniu ciąży. Do zaburzeń ilości płynu owodniowego zaliczamy: bezwodzie, małowodzie i wielowodzie. Celem, do którego dążono w niniejszej pracy była analiza przebiegu ciąż powikłanych bezwodziem, małowodziem oraz wielowodziem w roku 2012 u pacjentek hospitalizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Klinicznym Kliniki Położnictwa i Perinatologii. W badaniu wykorzystano obserwację retrospektywną. Metodą badawczą była analiza dokumentacji medycznej, dzięki której uzyskano potrzebne informacje. Dane zgromadzono w samodzielnie przygotowanym kwestionariuszu. Analiza materiału klinicznego wykazała, że istnieje statystyczna zależność pomiędzy zaburzeniami ilości płynu owodniowego a występowaniem wad rozwojowych u płodu. W przypadku wielowodzia najwięcej dzieci rodzi się z wadami przewodu pokarmowego, natomiast przy stwierdzonym bezwodziu / małowodziu najwięcej noworodków ma zdiagnozowane wady układu moczowego. pl
dc.abstract.en During pregnancy, the fetus is surrounded by amniotic fluid, which is an optimal intrauterine environment for child development. Amniotic fluid is involved in the metabolism of the fetus allowing the transport and exchange of nutrients, fluids formed from maternal and fetal processed by its organs, as well as by popłód. It is subject to continuous complex processes that occur during the production and resorption of fluid, and the total of its exchange between the mother and the fetus occurs in about three hours. The assessment of the amount of amniotic fluid during pregnancy is made on the basis of ultrasound measuring the amniotic fluid index (AFI). Determination of amniotic fluid index determines whether the dosage is appropriate in a given week of pregnancy. For amniotic fluid volume disorders include: anhydramnios, oligohydramnios and polyhydramnios. The purpose for which it sought in the present study was to analyze anhydramnios complicated pregnancies, oligohydramnios and polyhydramnios in 2012 patients hospitalized at the University Hospital in Krakow, Department of Clinical Department of Obstetrics and Perinatology. The study used a retrospective observation. The research method was to analyze medical records, which included the information you need. Data was collected in yourself prepared questionnaire. Analysis of clinical specimens showed that there is a statistical relationship between the amount of amniotic fluid disorders and malformations in the fetus. In the case of polyhydramnios most children born with a malformation of the gastrointestinal tract, whereas the identified bezwodziu / małowodziu most newborns is diagnosed with urinary tract defects. pl
dc.subject.pl bezwodzie, małowodzie, wielowodzie, wady rozwojowe pl
dc.subject.en anhydramnios, oligohydramnios, polyhydramnios, malformations pl
dc.contributor.reviewer Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.contributor.reviewer Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85591-84055 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)