Jagiellonian University Repository

Opieka położnicza nad pacjentką w ciąży powikłanej parwowirozą B19 - studium przypadku

pcg.skipToMenu

Opieka położnicza nad pacjentką w ciąży powikłanej parwowirozą B19 - studium przypadku

Show full item record

dc.contributor.advisor Leja-Szpak, Anna [SAP20002065] pl
dc.contributor.author Szafarczyk, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:04:37Z
dc.date.available 2020-07-24T23:04:37Z
dc.date.submitted 2014-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194084
dc.language pol pl
dc.title Opieka położnicza nad pacjentką w ciąży powikłanej parwowirozą B19 - studium przypadku pl
dc.title.alternative Midwifery care of pregnant patient with parvovirosis B19 - case study pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Infekcja parwowirusem B19 w ciąży może prowadzić do uszkodzenia komórek prekursorowych krwinek czerwonych płodu i komórek śródbłonka skutkującego zwiększeniem przepuszczalności naczyń włosowatych. W pierwszym przypadku stan ten prowadzi do ciężkiej anemii płodu, w drugim do rozwoju uogólnionego obrzęku, będącego stanem nadmiernego gromadzenia się płynu w co najmniej dwóch jamach ciała.W przebiegu parwowirozy często obserwuje się małowodzie (zbyt mała ilość wód płodowych) oraz bezwodzie (zupełny brak wód płodowych). Wynikiem zakażenia może być także uszkodzenie łożyska prowadzące do jego przedwczesnego oddzielenia.Niniejsza praca ma charakter kazuistyczny. Jej celem jest analiza przypadku klinicznego oraz zaplanowanie opieki pielęgniarsko-położniczej u 28-letniej ciężarnej z rozpoznanym bezwodziem i licznymi wadami rozwojowymi płodu, wraz z jego obrzękiem uogólnionym w przebiegu infekcji parwowirusem B19. Badania nad opisywanym przypadkiem klinicznym były prowadzone przy użyciu technik gromadzenia danych, takich jak wywiad z pacjentką i personelem medycznym, obserwacja, analiza dokumentacji medycznej oraz pomiar podstawowych parametrów życiowych i udział w badaniach diagnostycznych.W pracy zostały opisane powyższe powikłania infekcji parwowirusem,ze zwróceniem uwagi na ich etiologię, patogenezę, metody rozpoznania i terapii. Po analizie przebiegu czterech hospitalizacji, wyszczególniono problemy pielęgnacyjnei opracowano plan opieki nad pacjentką, u której wystąpiły dane zaburzenia. Ze względu na powszechność występowania infekcji hPV B19 i częstość ciężkich powikłań, do których prowadzi to zakażenie, należy rozważyć upowszechnienie badania poziomu przeciwciał swoistych dla parwowirusa oraz wyszkolić personel medyczny, pod kątem wczesnego rozpoznawania i leczenia tej infekcji. pl
dc.abstract.en Human parvovirus B19 infection during pregnancy may cause destruction of fetal red blood cell precursors and endothelial cells resulting in increased permeability of capillaries. This condition leads to severe fetal anemia and hydrops fetalis, which is characterized by excess fluid in at least two body cavities. During parvovirosis often are oligohydramnios (insufficient amount of amniotic fluid) and anhydramnios (lack of amniotic fluid). The result of infection may be also placentitis, which causes placental abruption. Objectives of this thesis are present study case and plan nursing-midwifery care of 28 year old pregnant woman with anhydramnios and hydrops fetalis during human parvovirus B19 infection. Methods used during the study of described case are interview with patient and medical staff, observation, analysis of medical records, measurement of vital signs and participation in diagnostic tests.In thesis are described complications of human parvovirus B19 infection, their etiology, pathogenesis, diagnostic methods and therapy. After analysis of four hospitalizations detailed care problems and developed care plan about patient with this disorders. Due to the prevalence of hPV B19 infection and frequency of severe complications generalization of checking parvovirus antibody levels should be considered and medical staff should be trained in early detection and treatment this infection. pl
dc.subject.pl parwowirus B19, obrzęk uogólniony płodu, bezwodzie, przedwczesne oddzielenie łożyska, opieka położnicza pl
dc.subject.en parvovirus B19, hydrops fetalis, anhydramnios, placental abruption, midwifery care pl
dc.contributor.reviewer Leja-Szpak, Anna [SAP20002065] pl
dc.contributor.reviewer Nawrot-Porąbka, Katarzyna [SAP20002061] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85268-142313 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)