Jagiellonian University Repository

Identyfikacja rodników powstających podczas degradacji polimerowych membran jonoprzewodzących.

pcg.skipToMenu

Identyfikacja rodników powstających podczas degradacji polimerowych membran jonoprzewodzących.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kruczała, Krzysztof [SAP11015383] pl
dc.contributor.author Zawartka, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T23:02:59Z
dc.date.available 2020-07-24T23:02:59Z
dc.date.submitted 2016-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194058
dc.language pol pl
dc.title Identyfikacja rodników powstających podczas degradacji polimerowych membran jonoprzewodzących. pl
dc.title.alternative Identification of radicals that are emerging during degradation of ion conducting membranes. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy skupiono się na identyfikacji rodników powstających podczas degradacji membran jonoprzewodzących. Identyfikacji dokonano za pomocą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) z zastosowaniem pułapki spinowej DMPO. Badanymi membranami były: PEVA-PS15-GA4, PEVA-PS20-GA4, TMHDA oraz PAEK z dodatkiem jonów miedzi. Badane membrany poddano działaniu rodników HO• generowanych z H2O2 za pomocą promieniowania UV. W membranie PEVA-PS15-GA4 zarejestrowano widmo EPR świadczące o ataku rodników hydroksylowych i powstaniu prawdopodobnie rodnika R-CO•, w przypadku membrany PEVA-PS20-GA4 zarejestrowano widmo EPR wskazując na powstanie rodnika C•. W przypadku membrany TMHDA były rejestrowane wyłącznie widma od adduktu DMPO-OH•, powstającego w wyniku pułapkowania rodników hydroksylowych generowanych w wyniku rozpadu nadtlenku wodoru powodowanym naświetlaniem promieniowaniem UV. W przypadku membrany PAEK-Cu nie zaobserwowano ataku rodników na polimer, jednak to ona ze wszystkich badanych membran najszybciej ulegała rozpuszczeniu w aparaturze Soxhleta. Najbardziej trwałą membraną zarówno pod względem chemicznym jak i wytrzymałości fizycznej okazała się membrana TMHDA. pl
dc.abstract.en The thesis focuses on the identification of radicals formed during the degradation of the ionconducting membranes. Identification was done by electron paramagnetic resonance (EPR) with use of the DMPO spin trap. The membranes that were under examination were: PEVA-PS15-GA4, PEVA-PS20-GA4, TMHDA and PAEK with cooper ions additions. These membranes were treated with HO• radicals that were generated from H2O2 by the ultraviolet (UV) irradiation. In the case of PEVA-PS15-GA4 membrane the registered EPR spectra indicate an attack of hydroxyl radicals leading to creation, most probably, R-CO• radicals, whereas in the case of PEVA-PS20-GA4 membrane registered EPR spectra indicating formation of C•. Regarding TMHDA membrane there were registered only spectra from DMPO-OH• adducts, formed in the result of trapping hydroxyl radicals generated by break down of H2O2 caused by UV irradiation. Regarding the PAEK-Cu membrane no any attack of radicals on polymer was detected, however this membrane was the easiest to dissolve in the Soxhlet apparatus. The most stable membrane both in chemical and physical strength was the TMHDA membrane. pl
dc.subject.pl ogniwa paliwowe, rodniki, protonoprzewodząca membrana, membrany, degradacja membrany, spektroskopia EPR, spektroskopia IR pl
dc.subject.en fuel cells, proton exchange membrane, radicals, membranes, degradation of membrane, EPR spectroscopy, IR spectroscopy, pl
dc.contributor.reviewer Węgrzyn, Agnieszka [SAP11017155] pl
dc.contributor.reviewer Kruczała, Krzysztof [SAP11015383] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-85241-145266 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy ochrona środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)