Jagiellonian University Repository

Synteza cyklicznych 9-członowych ketonów

pcg.skipToMenu

Synteza cyklicznych 9-członowych ketonów

Show full item record

dc.contributor.advisor Rys, Barbara [SAP11006643] pl
dc.contributor.author Grzbiela, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:40:18Z
dc.date.available 2020-07-24T22:40:18Z
dc.date.submitted 2014-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193704
dc.language pol pl
dc.title Synteza cyklicznych 9-członowych ketonów pl
dc.title.alternative Synthesis of 9-membered cyclic ketones pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy zostały opisane metody syntezy benzocykloalkenonów zawierających pierścienie siedmio-, ośmio- oraz dziewięcioczłonowe. Wyjściowym ketonem, który posłużył do tych procesów jest α-tetralon. Syntezę zrealizowano wykorzystując reakcję Wittiga, której produkt został utleniony za pomocą [hydroksy(tosyloksy)jodo]benzenu (HTIB). Następnie otrzymany homolog α-tetralonu z wbudowanym atomem węgla w pozycji α, został przekształcony w aminoalkohol z użyciem cyjanku trimetylosililu (TMSCN). W wyniku diazowania aminoalkohol ulega reakcji przegrupowania Tiffeneau-Demjanova, dając jako produkt keton o większej liczbie atomów węgla w pierścieniu od wyjściowego związku. pl
dc.abstract.en The methods of synthesis of benzocycloalkenones containing seven, eight and nine-membered rings are reported. The starting ketone, which served for these processes, was α-tetralone. The synthesis was accomplished via the Wittig reaction and the product was oxidized by [hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene (HTIB). Subsequently, the obtained homologue of α-tetralone with incorporated carbon atom in α position was converted into amino alcohol using trimethylsilyl cyanide (TMSCN). As a result of diazotization, the amino alcohol undergoes the Tiffeneau-Demjanov rearrangement to give a ketone as a product that contains more carbon atoms in its ring than starting compound. pl
dc.subject.pl Ketony cykliczne; Przegrupowanie Tiffeneau-Demjanova; Reakcja Wittiga; HTIB pl
dc.subject.en Cyclic ketones; Tiffeneau-Demjanov rearrangement; Wittig reaction; HTIB pl
dc.contributor.reviewer Rys, Barbara [SAP11006643] pl
dc.contributor.reviewer Wilamowski, Jarosław [SAP11013871] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-84845-146993 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)