Jagiellonian University Repository

Śladami rzeźby społecznej w przestrzeni Parku Bródnowskiego. Obserwacja uczestnicząca.

pcg.skipToMenu

Śladami rzeźby społecznej w przestrzeni Parku Bródnowskiego. Obserwacja uczestnicząca.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bukowski, Andrzej [SAP11013982] pl
dc.contributor.author Rokicka, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:37:31Z
dc.date.available 2020-07-24T22:37:31Z
dc.date.submitted 2014-03-31 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193660
dc.language pol pl
dc.title Śladami rzeźby społecznej w przestrzeni Parku Bródnowskiego. Obserwacja uczestnicząca. pl
dc.title.alternative In the Footsteps of social sculpture in the Park Brodnowski Participant observation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Inspiracją i podstawą do napisania niniejszej pracy magisterskiej, są moje zainteresowania, oscylujące wokół problematyki sztuki w przestrzeni publicznej oraz oddziaływania jej na środowisko miejskie, w tym na społeczności lokalne. Właśnie zachowania i relacje społeczne, stają się głównym punktem moich rozważań. Praca stara się ukazać, że sztuka może wpływać na zastaną rzeczywistość, a jej przedmiot współcześnie staje się co raz bardziej istotnym narzędziem aktywizacji, integracji i współdziałania ludzkiego. Znaczenie sztuki i wypływających z niej przejawów zarówno artystycznych, jak i para artystycznych nabiera nowego znaczenia społecznego, które należy badać, a przynajmniej poddać refleksji. Prezentowana praca oraz towarzyszący jej projekt badawczy w swych założeniach jest próbą opisu Parku Bródnowskiego, jako specyficznej przestrzeni publicznej, do której w 2009 roku wprowadzono projekt Parku Rzeźby. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi, na działania ludzkie w przestrzeni Parku, które za pomocą użycia koncepcji niemieckiego artysty Josepha Beuys’a będą określane przeze mnie właśnie terminem rzeźby społecznej, czyli takim działaniem, które z jednej strony jest procesem angażującym mniej lub bardziej mieszkańców i uczestników w wspólnotowym doświadczeniu, a zarazem dający efekt w postaci zaciśnięcia się więzi. Proces i wywołany efekt tych działań, podążając za myślą Beuys’a, staje się żywym dziełem sztuki, którego materiałem są jednostki ludzkie. pl
dc.abstract.en The inspiration and the basis for writing this thesis are my interests , revolving around issues of art in public space and its impact on the urban environment , including local communities . That behavior and social relationships , become the main point of my discussion . The work tries to show that art can affect the given reality , and its contemporary subject becomes at once more important tool for activation , integration and human interaction . The importance of art and leaving her both artistic expressions and artistic couple takes on new social meaning to be studied , or at least undergo reflection. The present work and the accompanying research project in its assumptions is an attempt to describe Bródno park , as a specific public space , which in 2009 introduced a draft Sculpture Park . The purpose of this study is to draw attention to human activities in the park , which by means of the use of the concept of the German artist Joseph Beuys will be determined by me just the term social sculpture , that such an operation , which on one hand is a process involving more or less residents and Community members in the experiment, and at the same time giving the effect of tightening the bonds . Process and induced effect of these actions , following in mind Beuys , becomes a living work of art whose material are human beings . pl
dc.subject.pl przestrzeń publiczna, sztuka publiczna, rzeźba społeczna, podmiotowość, Joseph Beuys pl
dc.subject.en public space, public art, sculpture social subjectivity, Joseph Beuys pl
dc.contributor.reviewer Klekotko, Marta [SAP13037482] pl
dc.contributor.reviewer Bukowski, Andrzej [SAP11013982] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-84788-150508 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)