Jagiellonian University Repository

Przestrzenne uwarunkowania bezrobocia w województwie małopolskim.

pcg.skipToMenu

Przestrzenne uwarunkowania bezrobocia w województwie małopolskim.

Show full item record

dc.contributor.advisor Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.contributor.author Bień, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:33:32Z
dc.date.available 2020-07-24T22:33:32Z
dc.date.submitted 2016-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193597
dc.language pol pl
dc.title Przestrzenne uwarunkowania bezrobocia w województwie małopolskim. pl
dc.title.alternative Spatial patterns of unemployment in Lesser Poland Voivodeship pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest zbadanie powiatów w województwie małopolskim pod kątem wielkości bezrobocia oraz przedstawienie sytuacji społeczno-gospodarczej tych, które charakteryzują się najmniej korzystnymi warunkami na rynku pracy. Autor jednocześnie dokonuje analizy pod kątem wyznaczenia ich potencjałów oraz kierunków rozwoju. Główną metodą badań, poza kwerendą literatury, jest graficzne przedstawienie danych statystycznych dotyczących badanych powiatów oraz ich analiza. Wszystkie powiaty w województwie zestawione zostały w rankingu i podzielone na 5 klas pod względem wielkości bezrobocia. W grupie o największym bezrobociu znalazły się powiaty dąbrowski, limanowski oraz gorlicki. W wyniku porównania wielkości dofinansowań unijnych z Programu Kapitał Ludzki, powiaty dąbrowski i limanowski przedstawiły się dość niekorzystnie na tle województwa. W całościowej analizie jednak powiat limanowski przedstawiał się najlepiej, wykazując znaczny potencjał do rozwoju turystyki kwalifikowanej oraz nowych inwestycji. Powiat dąbrowski charakteryzuje się sprzyjającymi warunkami do rozwoju agroturystyki, a powiat gorlicki turystyki górskiej, wypoczynkowej oraz kwalifikowanej, za sprawą dużej atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is to research unemployment in the districts of Lesser Poland Voivodeship and also present socio-economic situation of these whose labour market is in the worst condition. Author also do the analysis to delimit their potential and direction of development. Besides literature query, the main method is graphic presentation and analysis of statistic data. All districts in Voivodeship have been presented in ranking and divided on 5 classes in terms of unemployment. Dąbrowski, limanowski and gorlicki districts turned to be the ones with the highest unemployment.The overall analysis showed significant improvement of socio-economic situation in gorlicki district and enduringly negative in dąbrowski district. The best situation among all three districts presented limanowski district. pl
dc.subject.pl bezrobocie, rynek pracy, potencjał gospodarczy, rozwój gospodarczy, województwo małopolskie pl
dc.subject.en unemployment, labour market, economic potential, economic development, Lesser Poland Voivodeship pl
dc.contributor.reviewer Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.contributor.reviewer Soja, Maria [SAP11007804] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-84704-130872 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)