Jagiellonian University Repository

Analiza basenowa dolnego paleozoiku północno-wschodniej części Polski

pcg.skipToMenu

Analiza basenowa dolnego paleozoiku północno-wschodniej części Polski

Show full item record

dc.contributor.advisor Szulc, Joachim [SAP11010265] pl
dc.contributor.author Waleczek, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:29:55Z
dc.date.available 2020-07-24T22:29:55Z
dc.date.submitted 2014-09-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193540
dc.language pol pl
dc.title Analiza basenowa dolnego paleozoiku północno-wschodniej części Polski pl
dc.title.alternative Basin analysis of lower paleozoic in the area of North-Eastern Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przeprowadzono analizę rozwoju basenu Polski północno-wschodniej na podstawie utworów dolnego paleozoiku syneklizy perybałtyckiej. Badania obejmowały analizę facjalną, konstrukcję przekrojów litologicznych, litostratygraficznych i stratygraficznych oraz analizę ewolucji paleotopografii terenu i zmian poziomu morza. Wynikiem badań jest charakterystyka rozwoju basenu, na który największy wpływ miała syndepozycyjna tektonika blokowa związana z bliskością strefy tektonicznej Teisseyra-Tornquista. Obszar w swojej historii geologicznej podlegał ruchom przesuwczym o różnej intensywności, które powodowały przemieszczanie się centrum subsydencji w trakcie formowania się osadów dolnego paleozoiku. Efektem są głębokie, syn- i postdepozycyjne uskoki tektoniczne, zmiany miąższości w obrębie jednorodnych osadów oraz różnice w trendach sukcesji facjalnych między wschodnią i zachodnią częścią syneklizy. pl
dc.abstract.en The study concerns the Lower Paleozoic deposits of Peribaltic Syneclise analysed in terms of struktural eolution of North-Eastern Poland basin. Research included facies analysis, construction of lithological, lithostratigraphical and stratigraphical cross-sections and paleotopography and sea-level changes analyses. The result of research is characterisation of basin development which was influenced greatly by syndepositional block tectonics related to the proximity of Teisseyre-Tornquist tectonic zone. Discussed area was undergoing strike-slip movements with different intensity throughout early Palaeozic times. This in turn, caused a permanenet dislocations of subsidence and depocenter centre during the studied interval. The aforementioned processes resulted in deep, syndepositional and postdepositional tectonic faults, sediments thickness changes and differences in succession trends between the eastern and western parts of the syneclise. pl
dc.subject.pl synekliza perybałtycka, analiza basenowa, tektonika blokowa, dolny paleozoik, Polska północno-wschodnia pl
dc.subject.en peribaltic syneclise, basin analysis, block tectonics, lower paleozoic, North-Eastern Poland pl
dc.contributor.reviewer Szulc, Joachim [SAP11010265] pl
dc.contributor.reviewer Kołodziej, Bogusław [SAP11015903] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-84627-112187 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy geologia pl
dc.fieldofstudy specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)