Jagiellonian University Repository

"Satysfakcja z wykonywania zawodu pracownika socjalnego na terenie powiatu kolbuszowskiego"

pcg.skipToMenu

"Satysfakcja z wykonywania zawodu pracownika socjalnego na terenie powiatu kolbuszowskiego"

Show full item record

dc.contributor.advisor Domagała, Alicja [SAP20002585] pl
dc.contributor.author Zimoń, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:28:17Z
dc.date.available 2020-07-24T22:28:17Z
dc.date.submitted 2014-03-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193514
dc.language pol pl
dc.title "Satysfakcja z wykonywania zawodu pracownika socjalnego na terenie powiatu kolbuszowskiego" pl
dc.title.alternative The satisfaction from working as a social employee in adminstrative district Kolbuszowa pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl StreszczenieCelem pracy jest ocena satysfakcji z wykonywania zawodu pracownika socjalnego na terenie powiatu kolbuszowskiego oraz identyfikacja czynników wpływających na poziom zadowolenia z pracy zawodowej. Praca została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale opisano teoretyczny wymiar satysfakcji z pracy. Przedstawiono wybrane definicje satysfakcji oraz czynniki ją determinujące. Ponadto ukazano modele motywacji pracownika, jakie mają wpływ na zadowolenie z wykonywania pracy. W drugim rozdziale opisano specyfikę zawodu pracownika socjalnego. Zaprezentowano rys historyczny pomocy społecznej i definicje pracy socjalnej. Następnie przedstawiono zdrowie jako aspekt pomocy społecznej oraz zadania i role zawodowe pracowników socjalnych. Na zakończenie rozdziału drugiego przedstawiono zjawisko wypalenia zawodowego w odniesieniu do zawodu pracownika socjalnego.Trzeci rozdział to część metodologiczna pracy. Przedmiotem badań w tej pracy są opinie pracowników socjalnych dotyczące satysfakcji z pracy zawodowej. Badanie zostało przeprowadzone metodą badań ilościowych, z wykorzystaniem techniki sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze wykorzystano autorski kwestionariusz składający się z 15 pytań merytorycznych i 6 pytań metryczkowych. Badanie przeprowadzono w grupie 33 pracowników socjalnych z terenu powiatu kolbuszowskiego, uzyskując 100% zwrotność ankiet.Rozdział czwarty prezentuje wyniki badań. Uzyskane wyniki wykazały, że w większości pracownicy socjalni z terenu powiatu kolbuszowskiego są raczej usatysfakcjonowani z wykonywanej pracy. Do czynników wpływających na satysfakcję z pracy w zawodzie pracownika socjalnego zaliczyć można: dobre relacje z przełożonym i współpracownikami; właściwe warunki pracy, możliwość samorealizacji. Niestety pozytywnym czynnikom wpływającym na satysfakcję zawodową, towarzyszą również zjawiska o charakterze negatywnym tj. niezadowolenie z wielkości otrzymywanego wynagrodzenia oraz niski prestiż zawodu pracownika socjalnego w oczach społeczeństwa. pl
dc.abstract.en SummaryMy thesis estimates satisfaction of social employee work from practice. This research was made in the area of administrative district Kolbuszowa. I describe also factors that effected level of satisfaction from this kind of work.The thesis has been divided into four chapters. In the first chapter I describe measurements of satisfaction. It includes chosen definitions of satisfaction and factors that influenced it. Moreover, it shows models of motivations of employees, that has influence on satisfaction from work. In the second chapter I describe the profession of social employee. Furthermore, I show how people worked as a social employee in the past and I present some definitions of social work. This chapter is devoted to different tasks and roles of professional social employees. I also point out the phenomenon of professional burning out. The third chapter is a methodological part. A subject of this research are opinions of social employees about the satisfaction of their work. The research was made with a quantity measures. I used a technique of diagnostic poll method and make use of a self - made questionnaire. It consists of fifteen content-related questions and six certificated questions. Thirty three of social employees of administrative district Kolbuszowa answered them.The last chapter characterizes some interesting data from social employee. A questionnaire was given to them and they had to answer many questions about their job. The results of this survey show that social employees who work in the area of administrative district Kolbuszowa are satisfied from their work. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, pracownik socjalny, praca socjalna, pomoc społeczna, zdrowie, wypalenie zawodowe. pl
dc.subject.en Key words: job satisfaction, social employee, social work, social assistance, health, professional burning out. pl
dc.contributor.reviewer Domagała, Alicja [SAP20002585] pl
dc.contributor.reviewer Pająk, Andrzej [SAP20001708] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-84525-150632 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)