Jagiellonian University Repository

Zatrudnianie cudzoziemców jako formalno-prawny aspekt polityki integracyjnej w Polsce

pcg.skipToMenu

Zatrudnianie cudzoziemców jako formalno-prawny aspekt polityki integracyjnej w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziej, Jacek [SAP11014486] pl
dc.contributor.advisor Filipek, Paweł [SAP11016696] pl
dc.contributor.author Halińska, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:14:42Z
dc.date.available 2020-07-24T22:14:42Z
dc.date.submitted 2013-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193300
dc.language pol pl
dc.title Zatrudnianie cudzoziemców jako formalno-prawny aspekt polityki integracyjnej w Polsce pl
dc.title.alternative Hiring foreigners as a formal and legal aspects of integration policy in Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy problemu zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, czy istniejące przepisy prawne w tym zakresie ułatwiają, czy utrudniają cudzoziemcom integrację z polskim społeczeństwem oraz podejmowanie zatrudnienia w naszym kraju. Punktem wyjścia rozważań na ten temat jest wyjaśnienie kluczowych dla pracy pojęć oraz diagnoza sytuacji dotyczącej kwestii napływu cudzoziemców oraz istnienia polityki integracyjnej w Polsce. Następnie opisane zostały wszystkie etapy - od legalnego przekroczenia granicy aż do momentu podjęcia pracy przez cudzoziemca. Zakończenie pracy zawiera odpowiedź na pytanie badawcze oraz wnioski z analizy poruszanego problemu. pl
dc.abstract.en This thesis concerns the problem of employment of foreigners in Poland. Its purpose is to answer the question of whether the existing legislation in this field help or hinder the integration of foreigners in Polish society and undertake employment in our country. The starting point for discussion on this subject is to explain the key concepts of thesis and a diagnosis of the situation concerning the influx of foreigners and the existence of integration policy in Poland. Subsequent chapters contain descriptions of all stages - from the legal border crossing until undertake a legal work by a foreigner. Ending of thesis answers the research question and describes the conclusions of the analysis of the problem. pl
dc.subject.pl cudzoziemiec, praca, zezwolenie na pracę pl
dc.subject.en foreigner, work, work permit pl
dc.contributor.reviewer Filipek, Paweł [SAP11016696] pl
dc.contributor.reviewer Kołodziej, Jacek [SAP11014486] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83919-79147 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)