Jagiellonian University Repository

Bankowy tytuł egzekucyjny w polskim systemie bankowym i prawnym

pcg.skipToMenu

Bankowy tytuł egzekucyjny w polskim systemie bankowym i prawnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.contributor.author Szczecina, Marek pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T22:07:35Z
dc.date.available 2020-07-24T22:07:35Z
dc.date.submitted 2013-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193193
dc.language pol pl
dc.title Bankowy tytuł egzekucyjny w polskim systemie bankowym i prawnym pl
dc.title.alternative Bank Enforcement Order in the Polish Banking and Legal System pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy magisterskiej jest przedstawienie instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego, charakterystyki prawnej oraz roli jaką spełnia w polskim systemie bankowym i prawnym. Opracowanie to ma dać odpowiedź na pytanie czy utrzymywanie szczególnego uprawnienia banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest właściwe i potrzebne wobec kontrowersji jakie budzi ta instytucja w doktrynie, literaturze i judykaturze. Praca składa się z wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia, w którym zawarte zostały wnioski końcowe. W pierwszym z rozdziałów został przestawiony rozwój historyczny polskiego systemu bankowego oraz jego główne elementy takie jak: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, banki państwowe i komercyjne oraz instytucje wspomagające system bankowy. W drugim rozdziale zajęto się w szczególności charakterystyką prawną, budową i działaniem instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego. W rozdziale trzecim przedstawiono problematykę postępowań sądowych związanych z nadaniem bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jak i sądową ochroną dłużnika. W czwartym rozdziale przedstawiono na przykładzie wybranych produktów bankowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. jakie bank stosuje zapisy odnośnie zabezpieczenia swoich roszczeń wynikających z umów zawieranych z klientami oraz procedury egzekucji roszczeń wynikających z czynności bankowych z uwzględnieniem głównych wzorów pism stosowanych na etapie windykacji. pl
dc.abstract.en The subject of the Master’s thesis is to present the institution of bank enforcement order, the legal characteristics and the role it performs in the Polish banking and legal system. The dissertation is to answer the question whether maintaining the special entitlement of banks to issue bank enforcement orders is appropriate and needed in the face of controversies this institution arouses in the legal doctrine, reference sources and judicature. The thesis consists of the introduction, four chapters and the final conclusions. Chapter One presents historical development of the Polish banking system and its main elements, such as: the National Bank of Poland, Polish Financial Supervision Authority, Bank Guarantee Fund, state banks and commercial banks, as well as the institutions supporting the banking system. Chapter Two deals particularly with the legal characteristics, structure and operation of the institution of the bank enforcement order. Chapter Three discusses the problem of court proceedings related to appending enforcement clause to the writ of execution and the judicial protection of a debtor. Based on the example of selected products of Bank Polska Kasa Opieki S.A., Chapter Four presents the provisions referring to securing the bank’s claims arising from contracts concluded with customers, and the procedures of claim enforcement arising from bank activities, taking into consideration the main templates of letters used at the stage of debt collection. pl
dc.subject.pl Bankowy tytuł egzekucyjny, system bankowy, bank, klauzula wykonalności, egzekucja. pl
dc.subject.en bank enforcement order, banking system, bank, enforcement clause, enforcement. pl
dc.contributor.reviewer Smaga, Marcin [SAP11016697] pl
dc.contributor.reviewer Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83769-5521 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)