Jagiellonian University Repository

Wpływ ekspresji białek transportowych StarD1 oraz StarD4 na cytotoksyczność wodoronadtlenków cholesterolu w komórkach RAW 264.7 i THP-1

pcg.skipToMenu

Wpływ ekspresji białek transportowych StarD1 oraz StarD4 na cytotoksyczność wodoronadtlenków cholesterolu w komórkach RAW 264.7 i THP-1

Show full item record

dc.contributor.advisor Mora de Korytowo-Korytowski, Witold [SAP11010979] pl
dc.contributor.author Pabisz, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:59:57Z
dc.date.available 2020-07-24T21:59:57Z
dc.date.submitted 2013-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193076
dc.language pol pl
dc.title Wpływ ekspresji białek transportowych StarD1 oraz StarD4 na cytotoksyczność wodoronadtlenków cholesterolu w komórkach RAW 264.7 i THP-1 pl
dc.title.alternative Influence of steroidogenic acute regulatory proteins StarD1 and StarD4 expression on cytotoxicity of cholesterol hydroperoxides in RAW 264.7 and THP-1 cells. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zaburzenia w wewnętrznej homeostazie transportu cholesterolu makrofagów są sercem powstających zmian miażdżycowych. W utrzymaniu tej homeostazy niezbędny jest odwrócony transport cholesterolu RCT. Komórki makrofagów posiadają ekspresję licznych białek, które w nim uczestniczą. Należą do nich przede wszystkim białka z grupy ostrych regulatorów steroidogenezy (StAR), które wiążą i transportują endo- lub egzogenny cholesterol, a następnie dostarczają go do mitochondriów. Na skutek stymulacji dibutyrylo-cAMP mysie makrofagi wykazują zależną od czasu indukcję StarD1 oraz StarD4. Wprowadzeniu 7α-OOH do mitochondriów komórek stymulowanych towarzyszy peroksydacja lipidów oraz depolaryzacja błony. W pracy tej wykazano, że na skutek oksydacyjnego stresu, białka z grupy StAR mogą transportować nie tylko cholesterol, ale także proutleniające nadtlenki cholesterolu (7α-OOH), co niekorzystnie wpływa na RCT. pl
dc.abstract.en Disorders of the inner macrophage cholesterol transport homeostasis are the heart formed atherosclerotic lesions. Reverse cholesterol transport RCT is required in the maintenance of this homeostasis. Macrophage express a number of proteins, which participate in RCT. These include steroidogenic acute regulatory (StAR) family proteins which bind and transport preexisting or incoming Ch and deliver it to mitochondria. In effect of stimulation with dibutyryl-cAMP, RAW 264.7 macrophages exhibited a time-dependent induction of StarD1 and StarD4. Upon uptake by Mito, 7α-OOH starts lipid peroxidation and membrane depolarization. In this work is shown, that under oxidative stress, StARs will transport not only cholesterol to macrophage mitochondria, but also pro-oxidant cholesterol hydroperoxides (7-OOHs), thereby impairing early-stage RCT. pl
dc.subject.pl Stres oksydacyjny; wodoronadtlenek cholesterolu; białka StAR; makrofagi; transport zwrotny cholesterolu pl
dc.subject.en Oxidative stress; cholesterol hydroperoxide; StAR proteins; macrophages; reverse cholesterol transport pl
dc.contributor.reviewer Wiśniewska-Becker, Anna [SAP11013979] pl
dc.contributor.reviewer Mora de Korytowo-Korytowski, Witold [SAP11010979] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83633-11946 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)