Jagiellonian University Repository

Coaching management w opinii doradców klienta salonów empik w Krakowie."

pcg.skipToMenu

Coaching management w opinii doradców klienta salonów empik w Krakowie."

Show full item record

dc.contributor.advisor Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.contributor.author Czernic, Wioleta pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:55:35Z
dc.date.available 2020-07-24T21:55:35Z
dc.date.submitted 2013-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193007
dc.language pol pl
dc.title Coaching management w opinii doradców klienta salonów empik w Krakowie." pl
dc.title.alternative Coaching management in the opinion of client advisors employed by Empik c ompany in Cracow. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Coaching Management jako metoda zarządzania personelem sprzedażowym, opierająca się o okresowe szkolenia, poranne briefingi i codzienne relacje zachodzące pomiędzy przełożonymi i podwładnymi. Porównanie opinii Doradców Klienta z czterech salonów Empik w Krakowie na temat różnych aspektów zarządzania, pracy Szefów Działów i własnej, a w tym zadowolenia i motywacji do pracy. Stosunkowo najlepsza opinia na temat pracy i systemu zarządzania dokonana przez doradców z salonu Empik Plaza. Stosunkowo najgorsza ocena pracy i systemu zarządzania w salonie Empik Galeria Krakowska. Ogólnie, raczej negatywna ocena relacji na linii przełożony – podwładny, częściej zła ocena różnych elementów systemu zarządzania, ocena pracy Szefów Działów poniżej średniej, przy jednoczesnej dobrej ocenie pracy Doradców Klienta. Problemy z właściwym wdrażaniem coaching management, potrzeba poprawy relacji interpersonalnych i wysłuchania głosu pracowników pierwszej linii. pl
dc.abstract.en Management Coaching as a method of personnel management, based on periodic training, morning briefings and daily relations between superiors and subordinates. Compare opinions Relationship Managers with four Empik in Krakow on various aspects of management, Heads of Departments and work their own, including satisfaction and motivation to work. Relatively best views on the work and management system made by advisors from the living room of Empik Plaza. Relatively worst job evaluation and management system in the living room of Empik Krakow Gallery. Generally, the more negative assessment of the relations between the supervisor – subordinate, often bad evaluation of the different elements of the management system, evaluation of the Heads of Departments below average, while a good assessment of the Relationship Managers. Problems with the appropriate implementation of coaching m:anagement, the need to improve interpersonal relationships, and hear the voice of front-line staff. pl
dc.subject.pl Briefing- Coaching- Doradca Klienta-Empik pl
dc.subject.en Brefing-Coaching-Account Manager- Empik pl
dc.contributor.reviewer Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.reviewer Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83563-156335 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)