Jagiellonian University Repository

Wpływ myśli o śmierci na poziom stereotypizacji i uprzedzeń wiekowych - kontekst intergrupowy

pcg.skipToMenu

Wpływ myśli o śmierci na poziom stereotypizacji i uprzedzeń wiekowych - kontekst intergrupowy

Show full item record

dc.contributor.advisor Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.author Cyga, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:51:17Z
dc.date.available 2020-07-24T21:51:17Z
dc.date.submitted 2013-10-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192939
dc.language pol pl
dc.title Wpływ myśli o śmierci na poziom stereotypizacji i uprzedzeń wiekowych - kontekst intergrupowy pl
dc.title.alternative The influence of thoughts about death on the tendency to form stereotypes and ageist prejudice – intergroup context pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy podjęto próbę zmierzenia się z takimi konstruktami jak: stereotypy i uprzedzenia wiekowe, samoocena, teoria opanowania trwogi, lęk egzystencjalny, bufory zabezpieczające przed lękiem egzystencjalnym oraz ich wzajemnymi relacjami.W badaniach skupiono uwagę na związkach jakie występują pomiędzy lękiem egzystencjalnym a nasilającymi się stereotypami w stosunku do osób starszych oraz wskazaniem, że lęk egzystencjalny nie jest tym samym co lęk przed czymś konkretnym. Celem badania było sprawdzenie czy na skutek wyrazistości śmierci, poziom uprzedzeń będzie wyższy w porównaniu z grupą, gdzie manipulowano lękiem przed bólem dentystycznym oraz grupą kontrolną, w której zadaniem było wyobrażenie sobie jakie uczucia i emocje towarzyszą podczas oglądania telewizji. Sprawdzono również, czy poczucie własnej wartości oraz deklarowane stereotypy ogólne definiowane jako element światopoglądu badanych wpłyną na poziom uprzedzeń wiekowych. Następnie dokonano pomiarów na skalach mierzących poziom uprzedzeń do osób w wieku emerytalnym.Przedstawiono możliwe wyjaśnienia zaobserwowanych związków oraz zaplecze teoretyczne użyteczne w zrozumieniu zaistniałych związków. W pracy przedstawiono również inne metody służące do pomiaru stopnia uprzedzeń i stereotypów wiekowych. pl
dc.abstract.en In this thesis an attempt has been made to deal with subjects such as: stereotypes, ageism, self-evaluation, fear control theory, mortality salience, existential anxiety, existential anxiety buffers and their relations.Research was focused on the relationships which appear between existential anxiety and those which are based upon stereotypes relating to older people and to demonstrate that existential fear is not the same as the fear of concrete items.The main goal of the Research was to examine if, as a result of mortality salience, levels of prejudice are higher when compared between a group manipulated by a fear of dental pain compared to a control group tasked with empathising the feelings and emotions associated with watching television. The thesis also verifies whether self-esteem and the declared world-view stereotypes of those surveyed affect ageism. Measurements as to the level of prejudice against retirement-age people were also made.Possible explanations of the observed relationships as well as the theoretical backgrounds used to understand existing relationships have been presented. The thesis also presents other methods which serve to measure levels of prejudice regarding age and stereotypes. pl
dc.subject.pl samoocena, wyrazistość śmierci, uprzedzenia i stereotypy wiekowe pl
dc.subject.en self-esteem, mortality salience, prejudice and age stereotypes pl
dc.contributor.reviewer Sekerdej, Maciej [SAP13036812] pl
dc.contributor.reviewer Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83487-101911 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)