Jagiellonian University Repository

Źródła konkurencyjności na przykładzie Toyota Motor Corporation – opis i analiza krytyczna

pcg.skipToMenu

Źródła konkurencyjności na przykładzie Toyota Motor Corporation – opis i analiza krytyczna

Show full item record

dc.contributor.advisor Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.contributor.author Korońska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:50:27Z
dc.date.available 2020-07-24T21:50:27Z
dc.date.submitted 2013-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192926
dc.language pol pl
dc.title Źródła konkurencyjności na przykładzie Toyota Motor Corporation – opis i analiza krytyczna pl
dc.title.alternative Competitive advantage on the example of Toyota Motor Corporation – description and critical analysis pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wiodącym zagadnieniem są źródła konkurencyjności we współczesnych przedsiębiorstwach działających na rynku globalnym. Poszukiwano czynników, które decydują o sukcesie dzisiejszych firm. Rozważania przeprowadzono na przykładzie Toyota Motor Corporation. Dokonano opisu i analizy trzech wybranych zarządczych aspektów działalności przedsiębiorstwa.Początkowe dwa rozdziały posłużyły do omówienia zagadnień teoretycznych oraz prezentacji Toyoty. W trzecim rozdziale, zdiagnozowano źródła konkurencyjności Toyoty w wybranych obszarach: podejście do projektowania i B+R, system rozwoju pracowników oraz zasady przestrzegane podczas budowy i utrzymywania relacji z dostawcami. Rozdział czwarty stanowi próbę wskazania na słabe strony Toyoty, w wyniku analizy trudnych momentów działalności przedsiębiorstwa. pl
dc.abstract.en The leading issue of this piece of work are sources of competitiveness in contemporary companies operating in the global marketplace. Factors that determine the success of businesses were reviewed. Considerations were carried out on the example of Toyota Motor Corporation. Description and analysis of three selected aspects of the management of the company were made.First two chapters introduce Toyota and discuss theoretical issues. Third chapter contains a diagnosis of sources of Toyota's competitiveness in selected areas: the approach to design and R&D, workforce development system and the rules respected while building and maintaining relationships with suppliers. The fourth chapter is an attempt to identify the weaknesses of the Toyota, as revealed in difficult moments of the company. pl
dc.subject.pl konkurencyjność-Toyota- rynek globalny pl
dc.subject.en competitiveness-Toyota-global marketplace pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.reviewer Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83473-99174 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)