Jagiellonian University Repository

Wpływ wegetacji na przyrodę nieożywioną Ojcowskiego Parku Narodowego

pcg.skipToMenu

Wpływ wegetacji na przyrodę nieożywioną Ojcowskiego Parku Narodowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Gradziński, Michał [SAP11015154] pl
dc.contributor.author Krztoń, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:40:59Z
dc.date.available 2020-07-24T21:40:59Z
dc.date.submitted 2013-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192778
dc.language pol pl
dc.title Wpływ wegetacji na przyrodę nieożywioną Ojcowskiego Parku Narodowego pl
dc.title.alternative Vegetation influence on inanimated nature of Ojców National Park pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Sukcesja roślinności i ekspansja zbiorowisk leśnych po utworzeniu Ojcowskiego Parku Narodowego doprowadziła do znaczących zmian w krajobrazie Doliny Prądnika. Główną przyczyną tych zmian było zaprzestanie wypasu zwierząt gospodarskich. Zasłonięte zostały charakterystyczne elementy rzeźby terenu, które nadają temu miejscu szczególnych walorów estetycznych. Wegetacja przyspiesza również tempo wietrzenia skał. Władze Ojcowskiego Parku Narodowego podjęły działania mające na celu poprawę ekspozycji niektórych masywów skalnych. W pracy poruszony został problem zarastania form skalnych, na skutek zmiany sposobu gospodarowania ziemią po utworzeniu parku narodowego. Na podstawie porównania archiwalnych i aktualnych fotografii przedstawione zostały zmiany zespołów roślinnych porastających badane obiekty w XX wieku. Ukazany został wpływ wegetacji na krajobraz oraz na same skały. pl
dc.abstract.en Succesion of vegetation and expansion of forests after establishing of the Ojcowski National Park caused significant changes of landscape of the Prądnik Valley. The main reason of this changes was the stop of grazing of live-stack. Characteristic elements of landscape which are very important as an estetique values were covered by vegetation. Another consequence of this process was intensification of weathering. Authorities of the Ojcowski National Park has undertaken actions that have to improve exposition of rocks. Problem of expansion of vegetation was descibed in this thesis. Basing on the comparison of archival and actual photos, there was shown changes in vegetation growing at examined study sites. Influence of vegetation on landscape and rocks were shown. pl
dc.subject.pl Wegetacja, przyroda nieożywiona, Dolina Prądnika, Ojcowski Park Narodowy pl
dc.subject.en Vegetation, inanimated nature, Pradnik Valley, Ojców National Park pl
dc.contributor.reviewer Partyka, Józef pl
dc.contributor.reviewer Gradziński, Michał [SAP11015154] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83310-95686 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)