Jagiellonian University Repository

Doświadczenie ojcostwa w narracjach biograficznych współczesnych mężczyzn

pcg.skipToMenu

Doświadczenie ojcostwa w narracjach biograficznych współczesnych mężczyzn

Show full item record

dc.contributor.advisor Worek, Barbara [SAP11117583] pl
dc.contributor.author Paulouskaya, Hanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:31:51Z
dc.date.available 2020-07-24T21:31:51Z
dc.date.submitted 2013-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192640
dc.language pol pl
dc.title Doświadczenie ojcostwa w narracjach biograficznych współczesnych mężczyzn pl
dc.title.alternative Experience of fatherhood in the biographical narratives of contemporary men pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest ojcostwo, widziane oczami współczesnych mężczyzn. Analizując przeprowadzone na potrzeby tej pracy wywiady narracyjne szczególną uwagę zwróciłam na takie aspekty, jak opisywany przez respondentów proces stawania się ojcem, sposób postrzegania przemian, związanych z wchodzeniem w role rodzica, dopasowanie zachowań i rozważań respondentów do modelu nowego ojcostwa. Poruszyłam także kwestię kryzysu ojcostwa oraz stopnia dostrzegania tego zjawiska przez osoby badane.Mężczyźni, którzy wzięli udział w badaniu w większości wpisują się w model nowego ojcostwa: są refleksyjni, posiadają wiedzę na temat ciąży, porodu i opieki nad dziećmi. Stawanie się ojcem postrzegają jako proces lub konkretny moment. Opisując swoje życie po urodzeniu się dzieci zwracają uwagę na zmiany w zakresie pełnionych przez siebie obowiązków, zmiany w relacjach z żoną, rodziną i otoczeniem, podkreślają znaczenie poczucia odpowiedzialności i bycia osobą dorosłą, oraz budowania bliskich relacji z dziećmi i żoną. Podkreślają również pozytywne aspekty związane z pełnieniem roli ojca. W pracy zwróciłam również uwagę na źródła modelu nowego ojcostwa w Polsce. Okazało się, że zarówno ojcowie wierzący, jak i obojętni wobec religii posiadają cechy nowych ojców, natomiast różnią się przede wszystkim w kwestii indywidualnego i grupowego przeżywania ojcostwa oraz w sposobie postrzegania kryzysu ojcostwa. Ostatnie zjawisko jest dla respondentów raczej pojęcie mteoretycznym, nie dostrzegają istnienia kryzysu ojcostwa w swoim życiu. pl
dc.abstract.en The subject of the present thesis is paternity in the eyes of contemporary men. During the analysis of the narratives carried out for the purpose of this thesis I paid special attention to such aspects as the process of becoming a father, the way of perceiving changes connected to stepping into the role of a parent, adjusting the behaviour and the thinking process to the new model of fatherhood.I also raised the issue of the crisis of fatherhood and the degree of perception of the phenomenon by the respondents. Most of men who took part in the study fit into the model of the new fatherhood: they are thoughtful and have a vast knowledge about pregnancy, childbirth and childcare.Becoming a father is perceived by them as a process or a specific moment. Describing their lives after the birth of the children, they pay attention to changes in performing their duties, the changes in their relationship with the wife, the family and their surroundings, they emphasize the importance of a sense of responsibility and being an adult, and to build close relationships with the children and his wife. They also highlight the positive aspects of acting as a father. In my thesis I also took notice of the sources of a new model of fatherhood in Poland. It turned out that, indifferent to religion, all these fathers have the characteristics of new fathers, and differ mainly in terms of the individual and collective experience of fatherhood and in the way they perceive the crisis of fatherhood. Recent phenomenon is a rather theoretical concept to the respondents and they do not perceive the existence of the crisis of fatherhood in their lives. pl
dc.subject.pl ojcostwo, narracje biograficzne, nowi ojcowie pl
dc.subject.en fatherhood, biographical narratives, new fathers pl
dc.contributor.reviewer Sagan, Adam [SAP11116872] pl
dc.contributor.reviewer Worek, Barbara [SAP11117583] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83167-87911 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)