Jagiellonian University Repository

Wpływ ukierunkowania regulacyjnego na styl przywództwa

pcg.skipToMenu

Wpływ ukierunkowania regulacyjnego na styl przywództwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.author Pietras, Kaja pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:30:45Z
dc.date.available 2020-07-24T21:30:45Z
dc.date.submitted 2013-10-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192623
dc.language pol pl
dc.title Wpływ ukierunkowania regulacyjnego na styl przywództwa pl
dc.title.alternative The influence of regulatory focus on leadership style pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca poświęcona jest teorii ukierunkowań regulacyjnych oraz poznawczej potrzebie domknięcia w obrębie psychologii organizacji i zarządzania, a konkretnie – w kontekście przywództwa organizacyjnego i stylów zarządzania. Wychodząc od rozróżnienia na ukierunkowanie promocyjne i prewencyjne w ramach teorii ukierunkowań regulacyjnych E.T. Higgins’a, autorka łączy te systemy samoregulacji z zagadnieniem poznawczej potrzeby domknięcia oraz konstruktem przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego, funkcjonującego w ramach nauk o zarządzaniu. Praca stanowi próbę zbadania relacji pomiędzy ukierunkowaniem regulacyjnym i potrzebą domykania oraz typem przywództwa organizacyjnego. Chodziło o pokazanie, jak system motywacyjny w postaci ukierunkowania regulacyjnego oraz motywowane poznanie mogą objaśniać funkcjonowanie przywódców organizacyjnych oraz styl, jakiego używają w zarządzaniu.Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy osoby o ukierunkowaniu promocyjnym funkcjonują lepiej w ramach transformacyjnego modelu przywództwa, w przeciwieństwie do osób ukierunkowanych prewencyjnie, które – jak zostało założone – będzie raczej charakteryzować transakcyjny styl przywódczy. Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, czy osoby o ukierunkowaniu prewencyjnym cechuje wyższa potrzeba poznawczego domknięcia niż osoby o ukierunkowaniu promocyjnym. W badaniu wykorzystano skalę Regulatory Focus Scale, Skróconą Skalę Potrzeby Poznawczego Domknięcia oraz autorskie badanie typu case study, mające na celu zdefiniowanie preferowanego przez osobę badaną stylu przywództwa. Główną ideą badania było uchwycenie interakcji ukierunkowania regulacyjnego i potrzeby domknięcia z jednej strony, oraz relacji ukierunkowania regulacyjnego i przywództwa, która tłumaczyć mogłaby liderskie zachowania czy procesy decyzyjne osób o danej dyspozycji regulacyjnej. Badanie przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy miało formę korelacji. Udział w badaniu wzięło 109 osób. Sformułowano trzy główne hipotezy, z których dwie zostały częściowo potwierdzone. Częściowe potwierdzenie zyskała hipoteza o wyższej potrzebie domknięcia cechującej osoby o ukierunkowaniu prewencyjnym. Uzyskano potwierdzenie tytułowego związku pomiędzy ukierunkowaniem regulacyjnym a przywództwem w ogóle. Potwierdzony w tym kontekście został również związek pomiędzy ukierunkowaniem regulacyjnym a przywództwem w warunku wysokiego lub też niskiego ryzyka, które stanowiło dodatkową zmienną. Nie uzyskano natomiast potwierdzenia w kontekście hipotezy o różnicującej funkcji ryzyka w korelacji przywództwa z orientacją regulacyjną samą w sobie. pl
dc.abstract.en The paper presents and examines the regulatory focus theory of E.T. Higgins, the need for cognitive closure and two leadership styles that are widely known within the organizational sciences. The thesis tries to explore the relation between the leadership style, either transactional or transformational, the need for closure and chronic regulatory focus that can either be promotion or prevention. It aims in showing how cognitive closure and regulatory focus could explain and interpret the organizational leader’s behavior and functioning. The study tries to answer the question whether promotion oriented individuals function better within transformational leadership style, as opposed to prevention oriented individuals, who are assumed to function better within the transactional leadership style. It was also examined whether people with prevention focus experience higher need for closure than people with promotion focus. The paper used Regulatory Focus Scale, short version of Need for Closure Scale and author’s case study questionnaire, which aim was to define preferences forone of the leadership styles. The main idea was to capture the interaction between regulatory focus and need for closure on one hand and regulatory focus and leadership style on the other. The study was a correlation that involved 109 participants. Three main hypotheses were made, two out of which have partially been confirmed. It has been partially supported that people with higher need for closure experience prevention rather than promotion focus. The relation between regulatory focus and leadership style that was mentioned in the paper’s title has been confirmed as well. There was also evidence found for the relation between regulatory focus and organizational leadership with relation to the level of risk in a given situation. No support was found for the prediction that the level of risk differentiates regulatory focus itself. pl
dc.subject.pl ukierunkowanie regulacyjne, styl przywództwa, potrzeba domknięcia pl
dc.subject.en regulatory focus, leadership style, need for closure pl
dc.contributor.reviewer Sekerdej, Maciej [SAP13036812] pl
dc.contributor.reviewer Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-83149-34131 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)