Jagiellonian University Repository

Caught between breadwinning and emotional provisions : the case of Polish migrant fathers in Norway

pcg.skipToMenu

Caught between breadwinning and emotional provisions : the case of Polish migrant fathers in Norway

Show full item record

dc.contributor.author Pustułka, Paulina [SAP14013290] pl
dc.contributor.author Struzik, Justyna [SAP14023968] pl
dc.contributor.author Ślusarczyk, Magdalena [SAP11018828] pl
dc.date.accessioned 2016-01-12T10:37:42Z
dc.date.available 2016-01-12T10:37:42Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2084-3364 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19255
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Caught between breadwinning and emotional provisions : the case of Polish migrant fathers in Norway pl
dc.title.alternative Polscy ojcowie w Norwegii : między obowiązkiem utrzymania rodziny a uczuciowym wymiarem rodzicielstwa na emigracji pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 117-139 pl
dc.description.additional Paulina Pustułka podpisana na publikacji Paula Pustułka pl
dc.identifier.weblink http://journals.agh.edu.pl/human/article/view/1780 pl
dc.identifier.weblink http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2015.14.2/human.2015.14.2.117.pdf pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł przedstawia różnorodność praktyk rodzicielskich w wybranych kontekstach rodzinnych dotyczących polskich ojców, którzy przebywają wraz z rodzinami na emigracji w Norwegii. Tekst otwiera rekapitulacja współczesnych koncepcji teoretycznych w obrębie studiów nad męskością oraz analiza istniejących, jak i dopiero wyłaniających się modeli ojcostwa. Przedstawione stanowiska omawiają zarówno badania w ramach socjologii rodziny, jak i perspektywę studiów migracyjnych. Szczególną uwagę poświęcamy zamykającemu przegląd literatury zagadnieniu transnarodowego rodzicielstwa w kontekście mobilności mężczyzn. Empiryczną podstawę artykułu stanowią wywiady biografczne i narracyjne przeprowadzone w rodzinach polskich migrantów i migrantek. Do szczegółowej analizy wybrano dziesięć wywiadów z parami (małżeńskimi) oraz dwa wywiady przeprowadzone tylko z ojcami. Dane reprezentują szersze badania w ramach projektu „Transfam” poświęconego polskim rodzinom w Norwegii. W części analitycznej wykazane zostaje z jednej strony znaczenie instytucjonalnego wsparcia i społecznych oczekiwań dla powstawania nowych wzorów bycia ojcem, a z drugiej rola indywidualnych, biografcznych czynników wpływających na codziennie praktyki ojców migrantów. Podkreślamy, że wśród polskich migrantów w Norwegii dostrzec można raczej pewne kontinuum postaw, aniżeli jeden dominujący wzór ojcostwa, tym bardziej cenne jest więc podejście biografczne, dające możliwość wglądu w przyczyny i przebieg przemian społecznych prowadzących do wyłaniania się „nowego ojcostwa”. pl
dc.abstract.en This article discusses heterogeneity of family and parental practices among Polish migrant fathers in Norway. The paper begins with a recollection of the contemporary approaches to masculinities, and addresses the emergence of “new fatherhood” in both family scholarship and migration studies. In the conclusion to the theoretical section, we reflect on transnational parenting in the context of male mobility. The empirical basis for the study stems from a combination of biographic and narrative interviews with members of Polish migrant families in Norway: ten Polish couples and two interviews conducted with fathers alone (the interviews were reviewed for this article from the broader research dedicated to the Polish families in Norway). In the analysis, we draw on the significance of the institutional support and social expectations for creating new patterns of being a father, yet we also underline the salient importance of individual, biographical elements that certainly influence the every-day practices of Polish migrant fathers. We put forward a general conclusion that there is not a singular fathering or fatherhood type among the Polish men in Norway, but rather a continuum of vari- ous family arrangements, often propelled by men, is observed. It is therefore crucial to look at the biographies which suggest social change and a shift towards a “new fatherhood”. pl
dc.subject.pl ojcostwo pl
dc.subject.pl migracje rodzin pl
dc.subject.pl Polacy w Norwegii pl
dc.subject.en fatherhood pl
dc.subject.en family migration pl
dc.subject.en Poles in Norway pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 9 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.7494/human.2015.14.2.117 pl
dc.identifier.eissn 2300-7109 pl
dc.title.journal Studia Humanistyczne AGH pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-12-28 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project Pol-Nor/197905/4/2013 (TRANSFAM) pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska