Jagiellonian University Repository

Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja w świetle prasy warszawskiej.

pcg.skipToMenu

Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja w świetle prasy warszawskiej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Markiewicz, Mariusz [SAP11010483] pl
dc.contributor.author Czaja, Zbigniew pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:11:17Z
dc.date.available 2020-07-24T21:11:17Z
dc.date.submitted 2013-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192318
dc.language pol pl
dc.title Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja w świetle prasy warszawskiej. pl
dc.title.alternative The war in the defense of the Third May Constitution in the light of Warsaw press. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja w świetle prasy warszawskiej. Prasa warszawska na bieżąco relacjonowała wydarzenia poprzedzające wybuch konfliktu, a następnie wiadomości docierające z frontu. Rozdział pierwszy przedstawia przyczyny wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku. Konflikt narastał od początku panowania Stanisława Augusta. Moment kulminacyjny nastąpił podczas obrad Sejmu Wielkiego. Przede wszystkim uchwalenie Konstytucji 3 Maja przesądziło o rosyjskiej interwencji. Drugi rozdział został poświecony armii Rzeczypospolitej i wojsku rosyjskiemu. Armia rosyjska została zreformowana na początku XVIII wieku i należała do najpotężniejszych w Europie. Wojsko polskie praktycznie odrodziło się dopiero w czasie Sejmu Wielkiego. Przedstawione zostały dane liczbowe oraz wodzowie armii polskiej i rosyjskiej w momencie wybuchu konfliktu. Kolejny rozdział opisuje relacje prasowe, ukazujące wydarzenia poprzedzające rozpoczęcie wojny oraz pierwsze tygodnie na froncie. Prasa warszawska w maju 1792 roku relacjonowała przebieg obrad sejmu. Ludność w całym kraju uroczyście świętowała pierwszą rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej. W dniu 18 maja 1792 roku rosyjski poseł Bułhakow przekazał deklarację imperatorowej, w której Katarzyna poinformowała o zbrojnej interwencji. Armia rosyjska wkroczyła na teren Rzeczypospolitej. Wojsko polskie nie było w stanie zatrzymać napierających kolumn nieprzyjaciela. Rozdział czwarty przedstawia doniesienia prasowe opisujące dalszy przebieg wojny. Armia Rzeczypospolitej wycofywała się, odpierając ataki Rosjan. Po licznych potyczkach doszło do walk z głównymi siłami wroga. W czerwcu armia litewska stoczyła bitwę pod Mirem. Wojsko polskie pod dowództwem księcia Józefa pokonało w dniu 18 czerwca Rosjan pod Zieleńcami. Natomiast w dniu 18 lipca generał Tadeusz Kościuszko stoczył bohaterski bój pod Dubienką. Po przystąpieniu Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej wojna dobiegła końca, nastały rządy targowicy. pl
dc.abstract.en The war in the defense of the Third May Constitution in the light of Warsaw press. The Warsaw press was relating currently events advancing the outbreak of conflict and afterwards news reaching from the front. The first chapter shows the results of the outbreak of Polish-Russian war in 1792. The conflict rose from the beginning of Stanisław August reign. The final moment occurred during the Great Lower House debate. The pass of the Third May Constitution caused mainly Russian intervention. The second chapter was devoted to the Rzeczypospolita and Russian army. The Russian army was reformed at the beginning of XVIII age and it was the most powerful in Europe. The Polish army was practically revived in the time of the Great Lower House. The numbers data and the commanders of Polish and Russian army were shown in the moment of outbreak of conflict. The next chapter describes the press relations showing events advancing the outbreak of war and first weeks at front. The Warsaw press was relating the course of the Law House debates in May 1792. The population in all country was celebrating the first anniversary of the government bill pass. The Russian Member of Parliament, Bułhakow gave the declaration to the emperor in which Katarzyna informed about the armed intervention. The Russian Army came into the Rzeczypospolita territory. The Polish army could not stop the pushing forward enemy's columns. The fourth chapter shows the press reports describing the farther course of war. The Polish army withdrew beating of the Russian attacks. After numerous clashes the main battles with enemy forces occurred. The Lithuania Army fought the battle at Mir in June. The Polish Army under the command of Prince Joseph beat Russian at Zieleńce in the 18 of July. On the other hand, general Tadeusz Kościuszko fought the battle at Dubienka in the 18 of July. After the Stanisław August joined the Targowicka confederation the war finished and the Targowica's rule began. pl
dc.subject.pl prasa, konstytucja, konfederacja, wojna, bitwy pl
dc.subject.en press, constitution, confederation, war, battles pl
dc.contributor.reviewer Krawczuk, Wojciech [SAP11012748] pl
dc.contributor.reviewer Markiewicz, Mariusz [SAP11010483] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82822-98698 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)