Jagiellonian University Repository

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych.

pcg.skipToMenu

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.author Drzystek, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T21:00:32Z
dc.date.available 2020-07-24T21:00:32Z
dc.date.submitted 2013-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192154
dc.language pol pl
dc.title Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. pl
dc.title.alternative The Supreme Court of United States pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska charakteryzuje Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pozycji Sądu Najwyższego w strukturze sądownictwa amerykańskiego oraz ukazanie znaczenia orzeczeń wydawanych przez ten Sąd na kształtowanie się systemu prawnego i kultury prawnej w społeczeństwie. Jurysdykcja w Ameryce bardzo różni się od sądownictwa europejskiego, poczynając od umocowania prawnego ustroju sądów, kończąc na odmienności procedury. Tylko Sąd Najwyższy powołany został na mocy Konstytucji, a do tworzenia sądów niższego szczebla upoważniony został Kongres. Na tle obowiązującego prawa precedensowego, rola sądów, a głównie Sądu Najwyższego zdecydowanie wykracza poza pozycję sądów europejskich. Funkcjonuje on jako organ polityczny, który dokonuje wykładni konstytucji oraz ustaw. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający i dotyczy zasad ustrojowych Stanów Zjednoczonych oraz ma na celu wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z kontrolą konstytucyjności aktów wydawanych przez pozostałe władze. Dalsza część pracy porusza kwestie prawotwórczej roli Sądu Najwyższego oraz ograniczeń z jakimi mierzy się podczas sprawowania swojej roli, jego organizacji, struktury i właściwości. Omówiony został również sam proces dokonywania kontroli konstytucyjności. W ostatniej części rozwinięte zostały zagadnienia dotyczące przesłanek dopuszczalności drogi sądowej, postępowania, procesu decyzyjnego oraz wydawania wyroku. pl
dc.abstract.en The master’s thesis characterizes the Supreme Court of United States. The objective of this master thesis is to present the position of the Supreme Court in the structure of American jurisdiction and to show the impact of decisions issued by the said Court on the development of the legal system and legal culture in the American society. American jurisdiction is very different from European judicature, starting from legal situation of courts and ending with different procedures. Only the Supreme Court of the United States was specifically established by the Constitution; while the Congress is authorized to regulate lower court jurisdiction. In the legal culture of Common Law, the role of courts, and especially of the Supreme Court, goes well beyond the role of European courts. The Supreme Court fulfils the role of a political organ, which provides interpretation of the Constitution and statute law. Chapter 1 is of an introductory character and focuses on structural legal principles of the United States; the chapter also aims at explaining basic notions associated with judicial review of decisions issued by the remaining executive and legislative organs. Further, the author concentrates of the issue of the rulemaking role of the Supreme Court and limitations encountered while the Court fulfils its role, its organization, structure and jurisdiction. The process of judicial review itself is discussed. The final part concerns problems pertaining to admissibility of proceedings on court are discussed in detail, as well as judicial proceedings, decision-making process and pronouncing sentences. pl
dc.subject.pl Sąd Najwyższy, USA, Kontrola konstytucyjności pl
dc.subject.en Supreme Court, USA, Judical reviev pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.reviewer Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82647-68693 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)