Jagiellonian University Repository

Zachowania zdrowotne pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

pcg.skipToMenu

Zachowania zdrowotne pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Show full item record

dc.contributor.advisor Czekaj, Janusz [SAP20000174] pl
dc.contributor.author Wójtowicz, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:45:49Z
dc.date.available 2020-07-24T20:45:49Z
dc.date.submitted 2013-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191922
dc.language pol pl
dc.title Zachowania zdrowotne pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc pl
dc.title.alternative Health behaviors patients with chronic obstructive pulmonary disease. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zachowania zdrowotne podejmuje się w celu zapobiegania chorobom lub ograniczenia istniejącego już procesu chorobowego. Przewlekła obturacyjna choroba płuc stanowi ogromny problem zdrowotny o ogólnoświatowym zasięgu. Wymieniana jest jako jedna z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności ludzi na całym świecie. Dla każdego kraju jest dużym obciążeniem ekonomicznym. Pozytywne zachowania zdrowotne mogą chronić pacjentów przed wczesnym inwalidztwem i przyczynić się do poprawy jakości życia w tej chorobie.Celem badań była ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i zbadanie zależności między czynnikami socjodemograficznymi a paleniem papierosów i piciem alkoholu przez pacjentów.Materiał i metody: Badaniem objęto 61 pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W niniejszej pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu kwestionariusza własnej konstrukcji.Wyniki: W wyniku przeprowadzonych analiz w badanej grupie nie uzyskano istotnych statystycznie związków między czynnikami socjodemograficznymi a paleniem papierosów i piciem alkoholuWnioski: Stan wiedzy pacjentów o zachowaniach zdrowotnych jest niewystarczający, należy wzmocnić rolę pielęgniarki jako edukatora zdrowia. pl
dc.abstract.en The health behaviors are being undertaken to the purpose of preventing illnesses or curbing disease process. Chronic obstructive pulmonary disease is the health problem about worldwide reach. It is being exchanged as the main cause of the mortality and incidences of people worldwide. For each country there is a great economic load. Positive health behaviors are protecting patients from disability and improvement of quality of life.Aim. The aim of the study was to asses health behavior of patient with chronic obstructive pulmonary disease and examining the relations socio-demographic factory with cigarettes smoking and drinking alcohol by patients.Materials and methods; The tests included 61 patients with chronic obstructive pulmonary disease. At this work was used the method of the diagnostic survey using the questionnaire of the own structure.Conclusions: As a result of conducted analyses in the examinated group I didn’t get essential statistically of connections between socio-demographic factors and drinking alcohol or smoking cigarettes.Results : The state of knowledge about the health behaviors is insufficient. It is necessary to enhance the position of the nurse in the education pl
dc.subject.pl zachowania zdrowotne, palenie papierosów, picie alkoholu, przewlekła obturacyjna choroba płuc pl
dc.subject.en health behaviors, smoking, drinking, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) pl
dc.contributor.reviewer Czekaj, Janusz [SAP20000174] pl
dc.contributor.reviewer Gajdosz, Ryszard [SAP20002257] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82396-59983 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)