Jagiellonian University Repository

Świerszcz" Ahmada Gholami. Przekład oraz analiza translatoryczna tekstu

pcg.skipToMenu

Świerszcz" Ahmada Gholami. Przekład oraz analiza translatoryczna tekstu

Show full item record

dc.contributor.advisor Krasnowolska, Anna [SAP11006041] pl
dc.contributor.author Rodacka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:33:27Z
dc.date.available 2020-07-24T20:33:27Z
dc.date.submitted 2013-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191732
dc.language pol pl
dc.title Świerszcz" Ahmada Gholami. Przekład oraz analiza translatoryczna tekstu pl
dc.title.alternative “Cricket” of Ahmad Gholami. The translation and an analisys of translation. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy magisterskiej był przekład oraz analiza translatoryczna książki „Świerszcz” Ahmada Gholamiego. Jest to pierwsza próba przełożenia tej pozycji literackiej na język polski. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest opisowi teorii przekładu i dzieli się na cztery podrozdziały. W pierwszym wyjaśniona została definicja przekładu oraz klasyfikacja przekładu. Drugi podrozdział przedstawia i opisuje poszczególne etapy tłumaczenia oraz metodologię pracy tłumacza; w tej części zaprezentowane są też dwa podstawowe kierunki w translatoryce: ekwiwalencja formalna i dynamiczna. W trzecim podrozdziale omówione są główne problemy oraz deformacje tekstu powstające w trakcie procesu tłumaczenia. Ostatnia część poświęcona jest specyfice przekładu z języka perskiego. Traktuje zatem o różnicach pomiędzy językiem perskim a polskim. Drugi rozdział stanowi tłumaczenie całej książki. Trzeci natomiast jest komentarzem do analizy translatorycznej. Jest on poparty licznymi przykładami zarówno z tekstu oryginalnego jak i z przekładu. Zastosowana w pracy metodologia tłumaczenia tekstu oryginalnego oparta jest o cztery etapy i stanowi klasyczny model podziału: analizę, transfer, restrukturyzację i krytykę. Przy przekładzie wykorzystywane jest jedno z podejść w metodologii przekładu – ekwiwalencja dynamiczna. Komentarz, znajdujący się w trzecim rozdziale wyjaśnia podjęte w trakcie tłumaczenia decyzje, oparte o przyjęte założenia metodologiczne. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis was a translation and its analysis of the book "Cricket" written by Ahmad Gholami. This is the first trial of translation this text into Polish language. The thesis consists of three chapters. The first one is devoted to the description of the theory of translation and is divided into four sections. In the first one are explained the definition and classification of translation. The second section describes the various stages of translation and the translator's work methodology. It also presents the two basic directions in translation: formal equivalence and dynamic. The third section discusses the main problems and deformations of a text created during the translation process. The last part is devoted to the specifics of the translation of the Persian language. Therefore it treats the differences between Persian and Polish language. The second chapter is a translation of the entire book. The third stage is a commentary on the analysis of translation. It is supported by numerous examples from both the original text and the translation. Methodology used in the thesis is based on four stages and is a classic model of division: analysis, transfer, restructuring and criticism. The translation used is one of the approaches to the methodology of translation - equivalence dynamic. Comment, found in the third chapter explains decisions taken during the translation based on methodological assumptions. pl
dc.subject.pl przekład, język perski, metodologia przekładu, analiza translatoryczna, teoria przekładu. pl
dc.subject.en translation, Farsi, translation methodology, analysis of translation, theory of translation. pl
dc.contributor.reviewer Rusek-Kowalska, Renata [SAP11116912] pl
dc.contributor.reviewer Krasnowolska, Anna [SAP11006041] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-82188-78857 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia orientalna - iranistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)