Jagiellonian University Repository

MARKETING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

pcg.skipToMenu

MARKETING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Show full item record

dc.contributor.advisor Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.author Pietryka, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:22:24Z
dc.date.available 2020-07-24T20:22:24Z
dc.date.submitted 2013-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191558
dc.language pol pl
dc.title MARKETING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM pl
dc.title.alternative Marketing management pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Podejmowanie działań marketingowych to obecnie jeden z najważnieszych etapów w prowadzeniu przedsiębiostwa niezależnie od jego wielkości. Tematyka marketingu jest niezwykle istotna, każdy z nas nawet nieświadomie spotyka się z planami oraz strategiami marketingowymi przedsiębiorstw z różnych segmentów rynku. Niniejsza praca ukazuje rodzaje działań oraz strategii marketingowych oraz metody ich stosowania na przykładzie strategii marketingowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. Celem pracy jest analiza strategii marketingowej przedsiębiorstwa oraz celów strategicznych, a na podstawie powyższych danych przedstawienie wpływu tych czynników na wyniki finansowe ubezpieczyciela. Wynikiem tej analizy są porówania zysków oraz pozycji na rynku TUiR WARTA SA w latach 2012-2013. Wnioskując po przeprowadzonej analizie, dzięki trafnie określonym celom marketingowym doszło do redukcji kosztów działalności oraz zwiększenia przypisu ze składek za ubezpieczenia. pl
dc.abstract.en Making marketing actions now one of the most important stages in the enterprise's conduct regardless of its size. Marketing is very important, every one of us even unknowingly meets with the plans and marketing strategies of enterprises with different market segments. This thesis shows the types of activities and marketing strategies, and methods of using the example of the marketing strategy of the Society of Insurance and Reinsurance Warta SA. Aim of this thesis is to analyze the marketing strategy and strategic objectives, and based on these data show the impact of these factors on the financial performance of the insurer. The result of this analysis is profits and market position WARTA SA in 2012-2013. Given after analyzing so aptly defined marketing objectives was to reduce operating costs and increase premiums for insurance. pl
dc.subject.pl działania - marketing - przedsiębiorstwo - strategie pl
dc.subject.en actions - marketing - strategies - the company pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81988-150132 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)