Jagiellonian University Repository

Językowo-kulturowy obraz świata przestrzeni miejskiej Kielc - na podstawie nazw ulic i placów

pcg.skipToMenu

Językowo-kulturowy obraz świata przestrzeni miejskiej Kielc - na podstawie nazw ulic i placów

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.contributor.author Karyś, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:13:10Z
dc.date.available 2020-07-24T20:13:10Z
dc.date.submitted 2013-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191412
dc.language pol pl
dc.title Językowo-kulturowy obraz świata przestrzeni miejskiej Kielc - na podstawie nazw ulic i placów pl
dc.title.alternative Language and cultural world view of urban space Kielce-based names of streets and squares pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza toponimów, czyli nazw ulic i placów w Kielcach. Badany materiał został zebrany na podstawie spisu nazw w kieleckim archiwum oraz pracy Danuty Kopertowskiej.W pracy opisano onomastykę, jako naukę, jej miejsce w językoznawstwie, podział, historię i stan badań. Opracowano terminy: nazwa pospolita i nazwa własna oraz opracowano różnice między nimi. Sporządzono również słownik zgromadzonych nazw. Ponadto szczególną uwagę zwrócono na pochodzenie i budowę omawianych nazw ulic i placów. Na ostatnim etapie pracy przedstawiono wnikliwą analizę zebranego materiału. pl
dc.abstract.en The subject of this paper is to analyze the toponyms, the names of streets and squares in Kielce. The test material was collected from an inventory of names in Kielce archives and the work of Ms Danuty Kopertowskiej. This paper describes the onomastics, as a science, its place in linguistics, distribution, history and current state of research. Revised terms: common name and proper name and developed the differences between them. Done the dictionary stored names. Moreover, special attention has been paid to the origin and structure of these names of streets and squares.At the final stage of the paper presents a thorough analysis of the collected material. pl
dc.subject.pl onomastyka, nazwa własna, nazwa pospolita, nazewnictwo miejskie pl
dc.subject.en onomastics, proper name, common name, city names pl
dc.contributor.reviewer Piechnik, Anna [SAP11019932] pl
dc.contributor.reviewer Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81827-150454 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)