Jagiellonian University Repository

Teleinformatyczna transformacja polskiej administracji ma tle porównawczym.

pcg.skipToMenu

Teleinformatyczna transformacja polskiej administracji ma tle porównawczym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.contributor.author Drużkowski, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:09:40Z
dc.date.available 2020-07-24T20:09:40Z
dc.date.submitted 2013-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191359
dc.language pol pl
dc.title Teleinformatyczna transformacja polskiej administracji ma tle porównawczym. pl
dc.title.alternative Teleinformation transformation of the Polish public administration from the comparative perspective. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Proces informatyzacji administracji publicznej w Polsce znajduje się na zaawansowanym poziomie. Praca opisuje rozwój oraz stan obecny prawnych uregulowań zadań publicznych objętych informatyzacją, które wykorzystywane są przez instytucje w celu świadczenia usług oraz dostępu do informacji. Ważną teoretyczną częścią pracy jest rozważanie na temat społeczeństwa informacyjnego będącego podstawą informatyzacji administracji publicznej. Dla celów porównawczych zostały opisane również osiągnięcia innych krajów w tej dziedzinie. Przedstawione zostały zagadnienia odnoszące się do Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które dotyka problematyka informatyzacji. Omówiony został również wpływ nowych technologii na postępowanie sądowoadministracyjne, zamówienia publiczne oraz podmioty publiczne. Ważnym elementem dla tej pracy stały się środki bezpieczeństwa służące prawnej oraz technicznej ochronie informacji. Ponad to przedstawione zostały projekty realizowane w Polsce związane z wdrażaniem systemów teleinformatycznych. Zakończenie jest podsumowaniem zagadnień poruszonych w tej pracy. pl
dc.abstract.en The process of public administration in Poland is at an advanced level.This study describes the development and current state of the legal regulation of public tasks of computer technology that is used by institutions to provide services and access to information.As a basis for theoretical work includes consideration of the information society which is the basis of informatization public administration. For comparative purposes, are described for achieving the other countries in the art. Presented the issues relating to the Code of Administrative Procedure which relates to the issue of informatization. Discussed is the impact of new technologies on administrative judicial proceedings, public procurement and public entities. An important element of this work became the security measures for the legal and technical protection of information.Presented projects in Poland related to the implementation of IT systems. The ending is a summary of the issues raised in this study. pl
dc.subject.pl urząd cyfrowy, egovernment, ePUAP, informatyzacja pl
dc.subject.en digital office, egovernment, ePUAP, informatization pl
dc.contributor.reviewer Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81771-150298 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)